Termeni și condiții

Condițiile comerciale generale

Termenii și condițiile generale se referă la legislația slovacă.

Condițiile comerciale generale ale agenției de voiaj Premier Sport Tour, s.r.o. reglementează drepturile și obligațiile Părților contractante pentru toate combinațiile de servicii turistice (excursii) organizate, precum și pentru toate celelalte servicii oferite de societatea Premier Sport Tour, s.r.o.  (în   continuare  doar  ” Termenii Condiții  comerciale  generale”  sau   „CCG„)  și   sunt  parte   integrantă     a contractului privind achiziționarea excursiei, resp. a contractului privind achiziționarea Biletului de intrare în cazul cumpărării doar al Biletului de intrare, pe care îl încheie societatea Premier Sport Tour, s.r.o. cu Beneficiarul în formă scrisă sau într-o altă formă, așa cum este definit mai jos (în continuare doar „Contract“). Prin încheierea contractului Beneficiarul ia în mod expres la cunoștință că serviciile furnizate de către societatea Premier Sport Tour, s.r.o. Beneficiarului sunt un produs specific având în vedere caracterul acestora, modul de organizare, condițiile de intrare în țară și la eveniment, schimbările imprevizibile ale datelor și dependența de părțile terțe. Din aceste motive Beneficiarul ia la cunoștință că pe parcursul furnizării și organizării acestor servicii trebuie luate în calcul posibilele modificări ale oricărei părți a furnizării și organizării serviciului (de ex. modificarea programului, modificarea Evenimentului, anularea Evenimentului, schimbarea datei Evenimentului, schimbarea cazării, schimbarea modalității de transport și similare) și aceasta în funcție de disponibilitatea furnizării sau de utilizarea serviciilor de la persoanele terțe asupra cărora Premier Sport Tour, s.r.o. nu are influență și de aceea nu răspunde pentru ele.

I.Contract și clauze

1.Societatea Premier Sport Tour, s.r.o., cu sediul Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, Nr.I.Org.:   46 219 455, înregistrată în Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Regional Bratislava I, secțiunea: S.R.L., atribut fiscal nr. 73743/B, în calitate de operator al agenției de voiaj este persoana care asigură pentru Beneficiar achiziționarea serviciului sau a combinației de servicii (în continuare doar „Beneficiar” sau ”AV„).

 1. Beneficiarul este persoana fizică sau juridică având capacitatea juridică, care a încheiat cu AV un Contract în formă scrisă sau în altă formă adecvată și în modalitatea menționată în  prezentele CCG, precum și persoana în  beneficiul căreia s-a încheiat Contractul sau persoana  la care s-au transferat Excursia sau Biletul de intrare în conformitate cu prezentele Condiții comerciale generale (în continuare doar ”Beneficiar”) (Beneficiarul și Achizitorul în continuare împreună ca și ”Părțile contractante”). În cazul în care de partea Beneficiarului intră mai multe persoane și pentru acestea este valabil indicativul „Beneficiar” la numărul singular și toate  aceste persoane de partea Beneficiarului au obligația să-și îndeplinească obligațiile care rezultă din Contractul de achiziție a excursiei împreună și
 2. Organizatorul este subiectul care coordonează și/sau asigură și/sau organizează și/sau intermediază Evenimentul. Evenimentul este un meci sportiv sau o altă prezentare publică sau non-publică cu caracter social, cultural sau sportiv, organizată de o persoană terță, Organizatorul, pentru accesul căreia este necesar de regulă un Bilet de intrare a cărui asigurare este unul din serviciile, pe care Beneficiarul și le poate comanda. Excursia este un serviciu sau o combinație de servicii turistice pe care Achizitorul se angajează să le asigure pentru Beneficiar în baza prezentului Contract și al CCG la un preț convenit. Delegatul este persoana responsabilă pentru desfășurarea Excursiei în numele AV. Delegatul nu participă la fiecare Delegatul nu oferă servicii de ghid și nu are obligația să însoțească Beneficiarii la locul Excursiei. Delegatul are obligația să asigure în primul rând logistica Excursiei (transportul, transferurile, cazarea, predarea Biletelor de intrare la Beneficiar). Delegatul nu execută serviciile ghidului turistic. Serviciul de ghid turistic poate fi asigurat pentru o taxă suplimentară la cerere, dacă cererea a fost expediată AV în cel târziu 10 zile înainte de începerea Excursiei. Termenul la cerere, dacă se află oriunde în aceste CCG, Contract, portaluri Web, ofertă, instrucțiuni, catalog sau în orice fel de alte materiale AV înseamnă că acest serviciu nu face parte din Excursie și nu este inclus nici în prețul Excursiei. Un astfel de serviciu poate fi oferit Beneficiarului în cazul în care Beneficiarul îl solicită, acceptă chiar și concludent prețul pentru acest serviciu și AV îl asigură.
 3. Contractul dintre AT și turist/călător este încheiat în conformitate cu § 16 din Legea 170/2018 M. O. cu privire la tururi, servicii turistice conexe, anumite condiții pentru desfășurarea activității în turism, în sensul prevederilor ulterioare („Legea privind turism”), în formă scrisă sau într-o altă formă adecvată. În formă scrisă, Contractul se consideră încheiat prin semnarea Contractului tipărit de către ambele Părți.
 4. Sub încheierea Contractului în altă formă adecvată se înțelege, în afară de altele, și oricare dintre următoarele procedee: (i) comandarea Excursiei prin intermediul sistemului de comandă online pe pagina futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.sk, www.fotbaltour.cz,      www.hokejtour.cz,                                                                                       www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr („portal Web„); expedierea ulterioară a ofertei respective Beneficiarului din partea AV; și confirmarea ofertei de către Beneficiar (de regulă urmează trimiterea confirmării  din partea AV împreună cu factura de avans sub formă de email); dacă Beneficiarul nu acceptă comanda ca și ansamblu și face selecția serviciilor concrete, Contractul este încheiat doar prin confirmarea selecției Beneficiarului de către AV (AV va trimite Beneficiarului confirmarea împreună cu factura de avans sub formă de email); (ii) achiziționarea directă a Biletului de intrare prin portalul Web sub formă electronică; (iii) comandarea Excursiei prin email de către Beneficiar; expedierea ulterioară a ofertei respective de către AV Beneficiarului; și confirmarea ofertei de către Beneficiar (de regulă urmează trimiterea confirmării din partea AV împreună cu factura de avans  sub formă de email); dacă Beneficiarul nu acceptă comanda ca și ansamblu   și face selecția serviciilor concrete, Contractul este încheiat doar după confirmarea selecției Beneficiarului din partea AV (AV va trimite Beneficiarului confirmarea împreună cu factura de avans sub formă de email); (iv) comandarea Excursiei prin telefon de către Beneficiar; expedierea ulterioară a ofertei respective din partea AV Beneficiarului; și confirmarea ofertei de către Beneficiar (de regulă urmează trimiterea confirmării din partea AV împreună cu factura de avans sub formă de email); dacă Beneficiarul nu acceptă oferta ca și ansamblu și face selecția serviciilor concrete, Contractul este încheiat doar prin confirmarea selecției Beneficiarului de către AV (AV va trimite Beneficiarului confirmarea împreună cu factura de avans sub formă de email); (v) comandarea personală a Excursiei de către Beneficiar la locul de vânzare al AV; expedierea ulterioară a ofertei respective din partea AV Beneficiarului; și confirmarea ofertei de către Beneficiar (de regulă urmează trimiterea confirmării din partea AV împreună cu factura de avans sub formă de email); dacă Beneficiarul nu acceptă oferta ca și ansamblu și face selecția serviciilor concrete, Contractul este încheiat doar prin confirmarea selecției Beneficiarului de către AV (AV va trimite Beneficiarului confirmarea împreună cu factura de avans sub formă de email). Fără a lua în considerare cele menționate Contractul este considerat încheiat valabil și eficient și prin achitarea avansului, resp. al prețului integral convenit în baza facturii de avans emise de către Organizator.
 5. Contractul resp. comanda este valabil pentru toate alte persoane menționate în În cazul unei persoane minore Contractul este semnat de către tutorele său legal, iar dacă acesta nu este unul dintre participanții la Excursie, acesta trebuie să prezinte în momentul începerii Excursiei și o declarație scrisă a persoanei adulte, care este și ea participantă la Excursie, că preia întreaga responsabilitate pentru persoana minoră. În cazul în care o persoană internă comandă o excursie sau servicii pentru un străin, acesta este obligat să notifice acest lucru în scris deja la comandarea excursiei sau a oricăror servicii individuale.
 6. Oferta plasată pe portalurile Web, formularul de informații standard, catalogul sau orice altă formă scrisă a ofertei, precum și acești Termeni și condiții generale fac parte din Contract, în timp ce înainte de acești Termeni și condiții generale au prioritate doar condițiile prevăzute în Contract.
 7. Indiferent de formă, prin confirmarea comenzii Beneficiarului privind Excursia sau serviciile individuale sau semnarea Contractului de achiziție a excursiei, AV se obligă că va procura Beneficiarului în avans combinația oferită de servicii turistice (în continuare doar „Excursia“). Orice fel de alte servicii peste cadrul serviciilor menționate într-o astfel de combinație de servicii oferită anterior pot fi oferite cu dreptul AV la plătirea acestor servicii de  către

Prin încheierea Contractului în conformitate cu condițiile de mai sus, Beneficiarul se obligă să plătească prețul convenit al Excursiei. În cazul în care Beneficiarul încheie Contractul în beneficiul altor beneficiari ai Excursiei menționați în Contract, prin semnarea Contractului confirmă că dispune de împuternicirea scrisă a celorlalți beneficiari să acționeze în numele lor, cu acordul expres pentru încheierea Contractului și furnizarea datelor cu caracter personal AV. În plus Beneficiarul și în numele acestor persoane se obligă să îndeplinească obligațiile față de AV și în același timp se angajează să transmită cu promptitudine celorlalți beneficiari ai Excursiei informațiile stabilite de AV pentru beneficiarii Excursiei. Indiferent de numărul Excursiilor, resp. al serviciilor individuale, resp. indiferent de numărul persoanelor, cărora trebuie să le fie furnizat serviciul în baza Contractului, persoana care a efectuat comanda și cu care AV a încheiat Contractul în condițiile de mai sus, are obligația să plătească prețul integral al Excursiei. Beneficiarul, la somația AV, are obligația să dovedească în mod demonstrat plata prețului Excursiei.

Dreptul de participare la Excursie se constituie pentru Beneficiar și alți beneficiari specificați în Contract prin achitarea integrală a prețului convenit al Excursiei și prin îndeplinirea celorlalte condiții de furnizare a serviciilor. Documentul valabil pentru accesul Beneficiarului la Excursie este Contractul încheiat valabil și dovada plății integrale a Excursiei.

 1. Un dispozitiv durabil înseamnă un mijloc care permite Turistului/Călătorului sau AT să stocheze informațiile care îi sunt adresate într-un mod care îi permite utilizarea lor în viitor pentru un timp adecvat scopului informațiilor și care permite reproducerea informațiilor stocate neschimbate, în special hârtie, e-mail, SMS, cheie USB, CD, DVD, card de memorie sau hard disk pe computer.
 2. 1.Preț și condiții de plată

3.Prețurile Excursiilor și al serviciilor conexe organizate de AV sunt prețuri contractuale negociate printr-un acord între AV și Prețul obligatoriu și convenit este specificat în Contractul validat de AV. Drepturile la reduceri sunt revendicate de către Beneficiar înainte de încheierea Contractului. Reducerile nu pot fi aplicate ulterior. Prețul Excursiei este format și în baza prețului pentru taxele și serviciile care se modifică între efectuarea comenzii, încheierea Contractului și termenul Excursiei și sunt dependente de persoanele terțe, ca de ex. taxele de aeroport, taxele portuare, taxele pentru feribot, taxele de autostradă, prețurile combustibililor și altele. În urma modificărilor menționate se poate schimba și prețul Excursiei față de calculul inițial trimis Beneficiarului la semnarea Contractului privind excursia. AV nu are nicio influență asupra modificărilor.

 1. Părțile contractante au convenit asupra faptului, că AT are dreptul să majoreze unilateral prețul Turului resp. serviciilor ca urmare a consecințelor directe ale modificărilor referitoare la:
 2. prețurile de transport de turiști/călători care rezultă din modificarea prețurilor de combustibili și altor surse de energie;
 3. valoarea impozitelor sau taxelor pentru serviciile turistice care formează un Tur percepute de o terță parte care nu este un furnizor direct de servicii turistice, inclusiv taxă locală pentru cazare, taxe de aeroport și taxe portuare sau taxe de îmbarcare sau debarcare pe aeroporturi și porturi, sau
 4. cursurile de schimb ale valutelor legate de Tur.
 5. Dacă modificările se produc în conformitate cu punctului anterior până la a zi înainte de începerea Excursiei, AV va majora unilateral prețul excursiei specificat în Contract:
  1. cu suma cu care va crește prețul sau plata conform 2 lit. a) și b) din prezentul articol față de prețul serviciilor și plăților incluse în prețul excursiei,
  2. cu suma corespunzătoare unei creșteri a cursului valutar al monedei euro față de monedele străine utilizate pentru stabilirea prețului excursiei cu o valoare de peste 5% conform 2 litera c) al acestui articol.
 6. AT este obligată să transmită Călătorului o notificare clară și inteligibilă privind creșterea prețului Turului sau a serviciilor, specificând motivul și modalitatea creșterii, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea Turului pe un dispozitiv durabil. Călătorul este obligat să plătească diferența imediat, fără întârziere, cel târziu în termenul specificat în notificarea de creștere a prețului, în caz contrar, AT are dreptul de a rezilia Contractul, prin transmiterea notificării de reziliere către Călător pe un dispozitiv durabil.
 7. Beneficiarul are obligația să plătească AV prețul convenit al Excursiei până în data de scadență menționată în factura de În cazul în care prețul Excursiei nu intră în contul AV cel târziu la data de scadență menționată în factura de avans, Achizitorul are dreptul să rezilieze contractul. Taxele de anulare și drepturile de despăgubire se plătesc imediat după  primirea  unei notificări privind aplicarea acestora Beneficiarului.
 8. Părțile contractante au convenit asupra faptului, că Călătorul are dreptul la o reducere a prețului Turului corespunzând reducerii costurilor menționate la alineatul 2 din prezentul articol, care a avut loc de la încheierea Contractului până la începutul Turului.
 9. În cazul încetării contractului cu mai puțin de 21 de zile înainte de începerea excursiei, turistul va achita prețul total al excursiei convenit la începutul acesteia. În acest caz, contractul nu va fi considerat încetat până când nu va fi plătit prețul complet al excursiei.
 10. În cazuri excepționale (rezervare întârziată, early booking și altele) și în cazul promoțiilor prezentate (first moment și altele), prețul Excursiei sau al  serviciului este  scadent imediat cu o
 11. În cazul plății Beneficiarului prin transfer bancar, toate taxele bancare sunt achitate de către Beneficiar, în caz contrar AV va avea dreptul să perceapă Beneficiarului suma rămasă.

În cazul în care în contract sau în factura de avans nu este menționat altfel, Beneficiarul are obligația să plătească orice fel de sumă scadentă față de AV în contul: IBAN: SK68 8330 0000 0020 0081 8645 sau SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pentru plățile din Slovacia; 246281981/0300 pentru plățile din Cehia; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 pentru plățile din Ungaria, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 pentru plățile din România, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 pentru plățile din Austria, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pentru plățile din Elveția.

III.Dispoziții speciale privind biletele

1.Biletul de intrare la Eveniment este confirmarea care permite proprietarului în schimbul unei taxe (de obicei o singură dată) să intre în spațiile stadionului, sălii sau la Evenimentul pentru care a fost cumpărat (în continuare doar „Bilet de intrare“). Asigurarea Biletului de intrare pentru Beneficiar se consideră serviciu individual al Excursiei conform prezentelor CCG. Prețul specificat pe Biletul de intrare nu este prețul Biletului de intrare convenit între Beneficiar și AV, deoarece prețul AV cuprinde celelalte cheltuieli legate de asigurarea Biletului de Prevederile prezentelor CCG se aplică corespunzător serviciului de asigurare al Biletelor de intrare. Tipuri de Bilete de intrare:Vă rugăm să țineți cont de faptul că prețul tipărit pe bilet nu este întotdeauna același cu prețul de achiziție al companiei noastre. Întotdeauna, colaborăm cu direct cu clubul sau cu parteneri de încredere, dar prețul de achiziție depinde de atractivitatea meciului și de disponibilitatea biletelor.

  1. Biletul de intrare de hârtie este emis sub formă de hârtie. Acest tip de bilet de intrare conține de regulă (dar nu este o condiție a valabilității acestuia) denumirea Evenimentului, data Evenimentului, ora de începere a Evenimentului, locul  de desfășurare al Evenimentului, numărul sau altă marcare a sectorului/scaunului, prețul Biletului de intrare, codul QR sau codul de bare, identificarea Organizatorului Evenimentului, numărul de identificare al Biletului de intrare,
  2. Biletul de intrare în format electronic este destinat tipăririi; Beneficiarul are dreptul să participe la Evenimentul pentru care a fost cumpărat Biletul de intrare electronic numai dacă Biletul  de   intrare   electronic  a   fost tipărit  pe   o hârtie   simplă  format  A4   pe   o imprimantă laser, fără orice suprapunere a textului, în mărimea inițială fără micșorare sau mărire; fiecare Bilet de intrare electronic trebuie să fie tipărit pe o foaie separată de hârtie (format A4). Acest tip de Bilet de intrare conține de regulă (dar nu este o condiție    a valabilității acestuia) denumirea  Evenimentului, data  Evenimentului, ora  de  începere a Evenimentului,  locul  de  desfășurare  al   Evenimentului,  numărul  sau  altă  marcare  a sectorului/scaunului, prețul Biletului de intrare, codul QR sau Codul de bare, identificarea Organizatorului Evenimentului, numărul de identificare al Biletului de intrare,
  3. Biletul de intrare în format electronic (numit biletul de intrare mobil), este destinat  exclusiv pentru telefoanele mobile care prin utilizarea aplicației respective sunt capabile să stocheze codul specific QR (numite smartphonuri); Beneficiarul are dreptul să

participe la Eveniment în baza codului specific QR care va fi citit de pe smartphone,

 1. Biletul de intrare sub forma cartelei de club încărcate, așa numita Cartelă de sezon, pe care Beneficiarul are obligația să o restituie fără amânare după meci Achizitorului conform instrucțiunilor lucrătorului AV, deoarece utilizarea acesteia este repetabilă pentru o anumită perioadă de timp și este valabil că Beneficiarul prin cumpărarea unui astfel de Bilet de intrare a achiziționat exclusiv o intrare la un Eveniment în ziua concretă.

2.AV are obligația să predea Beneficiarului Biletul de intrare înainte de începerea Evenimentului organizat de Organizator, iar Beneficiarul are obligația să AV predă Beneficiarului Biletul de intrare prin poștă, email, curier sau personal (și aceasta în punctul de vânzare al AV sau la locul Evenimentului, conform posibilităților și deciziei AV). Beneficiarul nu are dreptul la alegerea modalității și formei de executare și predare a Biletului de intrare. Aceasta este stabilită de către Organizator și AV.

 1. AV nu răspunde pentru:
  1. furnizarea întârziată a Biletelor de intrare comandate cauzată de poștă, serviciul de poștă rapidă sau oricare altă entitate care asigură transportul Biletelor de intrare, cu condiția ca AV să le trimită în timp util;
  2. furnizarea întârziată a Biletelor de intrare comandate cauzată de Beneficiarul Biletului de intrare care nu respectă condițiile de livrare ale poștei, resp. care nu și-a ridicat Biletele de intrare la timp;
  3. nefurnizarea Biletelor de intrare cauzată de indicarea incompletă, neactuală sau greșită a adresei sau adresei de email de către Beneficiarul biletului de intrare;
  4. nefurnizarea Biletelor de intrare din cauza nepreluării acestora la sediul AV, resp. la locul evenimentului, dacă Beneficiarul a fost atenționat în timp util prin email, telefonic sau printr-o altă formă cu privire la locul și ora predării;
  5. neutilizarea Biletelor de intrare la Eveniment sau
 2. Achizitorul se angajează să livreze Biletele de intrare pentru diferite numere de Beneficiari după cum urmează:
  1. În cazul comandării 1 Bilet de intrare individual – amplasarea Biletului de intrare exact conform categoriei alese (nu al sectorului) pe harta din pagina web AV la efectuarea comenzii Biletului de intrare sau a Excursiei,
  2. Atunci când comandați 2 Bilete – amplasarea Biletelor în perechi unul lângă altul (asta înseamnă, conform stadionului respectiv, așezându-se, de asemenea în perechi una deasupra celeilalte, în perechi încrucișate, sau un loc „ob“, indiferent de locația scării și a altor elemente care constituie structura fixă a stadionului/arenei), exact în funcție de categoria selectată (nu de sector) de pe harta de pe site-ul web al AT când faceți comanda Biletului.

  1. Atunci când comandați 3 sau mai multe Bilete într-un număr impar – amplasarea în perechi sau în perechi separate unul lângă altul (eventual în perechi una deasupra celeilalte, în perechi încrucișate sau un loc „ob”, indiferent de locația scării și a altor elemente care constituie structura fixă a stadionului/arenei) + 1 Bilet single (în funcție de posibilitatea și disponibilitatea specificată la litera d) cât mai aproape de perechea inițială), exact în funcție de categoria selectată (nu de sector) de pe harta de pe site-ul web al AT când faceți comanda Biletului sau Turului,
  2. Atunci când comandați 4 sau mai multe Bilete într-un număr par – amplasarea în perechi separate, din care fiecare pereche este una lângă cealaltă (asta înseamnă, conform stadionului respectiv, așezându-se, de asemenea, una deasupra celeilalte, în perechi încrucișate sau un loc „ob”, indiferent de locația scării și a altor elemente care constituie structura fixă a stadionului/arenei). În măsura posibilității și disponibilității, perechile vor fi cât mai aproape una de cealaltă, exact în funcție de categoria selectată (nu de sector) de pe harta de pe site-ul web al AT când faceți comanda Biletului sau Turului,
  3. În cazul unei solicitări explicite privind așezarea în grup este necesar să se  notifice cererea la AV, pentru a verifica disponibilitatea așezării în grup și determinarea suprataxei pentru o astfel de comandă (de exemplu trei unul lângă celălalt sau patru unul lângă celălalt, luând în considerare specificul la punctele a) până la d)),- vizualizare demonstrativă a așezării în perechi:

(adică stând unul lângă altul, unul deasupra celuilalt, încrucișat sau „ob”, indiferent de locația scării și a altor elemente care constituie structura fixă a stadionului/arenei)5.Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica categoria de Bilete de intrare comandate, cu rambursarea automată a suplimentului de preț pentru reducerea categoriei. Achizitorul nu este Organizatorul Evenimentului și nu își asumă nicio responsabilitate pentru desfășurarea și organizareaAchizitorul nu este Organizatorul Evenimentului și nu este în niciun fel responsabil pentru modificarea datei, desfășurarea sau organizarea Evenimentului. Beneficiarul Biletelor de intrare este conștient că după cumpărarea Biletelor de intrare poate interveni modificarea datei, anularea acesteia sau a organizării Evenimentului pentru care și-a cumpărat Biletul de intrare. Achizitorul va anunța Beneficiarul cu privire la modificarea datei, anularea acesteia sau organizarea Evenimentului prin intermediul emailului sau a paginii web sau prin intermediul altei forme corespunzătoare în cel târziu 3 zile calendaristice înainte de desfășurarea Evenimentului.

În cazul în care Biletul de intrare este emis sub forma „Abonamentului de sezon“, cardului de club conform punctului 1 d) de mai sus, Beneficiarul are obligația să restituie Biletul de intrare nedeteriorat imediat după terminarea Evenimentului delegatului AV. Dacă Beneficiarul nu restituie Abonamentul AV, are obligația să plătească AV o amendă contractuală în valoare de 200 % din prețul Biletului de intrare, care corespunde costurilor de emitere a unui Abonament de sezon și costurilor conexe ale.

7.În cazul achiziționării Biletelor de intrare, inclusiv a unor tipuri individuale de Bilete de intrare electronice, nu este posibilă rezilierea contractului cu Achizitorul și solicitarea restituirii prețului Biletului de intrare, deoarece în conformitate cu § 7 alin. 6 lit. k) din Legea nr. 102/2014 Col.L. privind protecția consumatorului la vânzarea mărfurilor sau furnizarea serviciilor în baza contractului încheiat la distanță sau al contractului încheiat în afara spațiilor de funcționare ale vânzătorului în  varianta valabilă, consumatorul nu poate rezilia contractul  al cărui obiect este prestarea serviciilor de agrement și conform căruia vânzătorul se angajează să presteze aceste serviciile la ora convenită sau în termenul convenit, iar contractul de cumpărare al Biletului de intrare la eveniment reprezintă contractul în baza căruia vânzătorul, deci Achizitorul, se angajează să ofere Beneficiarului Bilete de intrare

pentru serviciul de agrement, deci Eveniment, la ora convenită, resp. perioada de desfășurare a Evenimentului.

IV.Drepturile și obligațiile Călătorului

1.Din drepturile Beneficiarului fac parte în primul rând:

1.dreptul la prestarea corespunzătoare a serviciilor turistice convenite contractual și plătite,

 1. dreptul de a solicita informații de la AV privind serviciile turistice convenite contractual  și plătite,
 2. de a rezilia Contractul în conformitate cu articolul ale prezentelor Condiții comerciale generale înainte de începerea efectuării serviciilor în condițiile achitării taxei de anulare calculate, deci a plății compensatorii egale cu prețul Excursiei, în conformitate cu articolul VIII. Sec. 8 ale prezentelor CCG.
 3. dreptul la reclamarea deficiențelor și în același timp la soluționarea corespunzătoare a reclamației în conformitate cu articolul din prezentele Condiții comerciale generale,
 4. dreptul la protecția datelor cu caracter personal pe care Beneficiarul le menționează în Contract și în celelalte acte predate AV față de persoanele neautorizate; toate procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal le analizăm pe parcurs și asigurăm conformitatea acestora cu Regulamentul GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor personale) (în continuare doar „GDPR”) care este obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și cu Legea 18/2018 Col. L. privind protecția datelor cu caracter personal și despre modificarea și completarea unor legi,
 5. dreptul de a notifica AT înainte de începerea Turului pe un dispozitiv durabil, că în locul lui va participa la Tur o altă persoană menționată în aviz și care îndeplinește toate condițiile convenite pentru participarea ei la Tur. Cu toate acestea, acest drept poate fi exercitat de un Călător doar în 7 zile lucrătoare înainte de începerea Turului. La expirarea acestei perioade, acest drept expiră. Consimțământul unei terțe părți pentru atribuirea Contractului trebuie să facă parte din notificarea prin care terța parte este de acord cu Contractul încheiat, Termenii și condițiile generale și că îndeplinește toate condițiile convenite pentru participarea la Tur. La data comunicării notificării, persoana menționată în această notificare devine un Călător care intră în drepturile și obligațiile Călătorului inițial, însă și Călătorul inițial și noul Călător răspund în mod solidar pentru plata prețului de turism, taxei, suprataxei și rambursarea costurilor de către AT, care au apărut în legătură cu această schimbare. Noul Călător nu are dreptul să țină cont de promoții, reduceri și asigurări care au fost asociate exclusiv cu Călătorul inițial sau condiții promoționale speciale (reduceri de loialitate, rezervare anticipată etc.) AT are dreptul la rambursarea oricăror costuri suportate de aceasta în legătură cu schimbarea Călătorului, în special a costurilor legate de modificarea biletului.
 1. Din obligațiile Beneficiarului fac parte în primul rând:

1.să acorde AV colaborarea necesară pentru asigurarea și furnizarea corespunzătoare a serviciilor, incluzând în special indicarea adevărată și completă a datelor solicitate în Contract, inclusiv a modificărilor de orice fel a acestor date și să prezinte alte acte necesare conform solicitării AV,

 1. să plătească prețul Excursiei în conformitate cu articolul 2 din prezentele Condiții

comerciale generale și la somația AV să dovedească plata prin intermediul unui document,

 1. fără amânare inutilă și în termenul stabilit de AV să comunice AV poziția sa față de eventualele modificări ale condițiilor și conținutului serviciilor convenite,
 2. să preia de la AV documentele necesare pentru utilizarea serviciilor (de exemplu Biletele de intrare la Eveniment) și să le verifice corespunzător înainte de începerea Excursiei,
 3. să asigure pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani însoțirea și supravegherea Beneficiarului matur pe parcursul Excursiei, să asigure însoțirea și supravegherea persoanelor a căror stare de sănătate necesită acest lucru,
 4. să urmeze instrucțiunile AV, delegatului sau al reprezentantului AV desemnat și să respecte programul convenit al Excursiei,
 5. să se asigure cu privire la aplicarea în timp util și adecvată a eventualelor pretenții față de furnizorii serviciilor conform articolului 6 din prezentele Condiții comerciale generale,
 6. să acționeze în așa fel, încât să evite deteriorarea sănătății sau a bunurilor în detrimentul altor Beneficiari ai Excursiei, furnizorilor de servicii sau AV,
 7. să se abțină de la orice acțiune și comportament care ar putea amenința, deteriora sau limita pe ceilalți Beneficiari ai Excursiei,
 8. să compenseze eventualul prejudiciu, pe care l-a cauzat în mijlocul de  transport,și spațiul de cazare sau în alt spațiu, unde a utilizat serviciile conform Contractului,
 9. să achite toate costurile și prejudiciile constituite în legătură cu excluderea lui de la participarea la Excursie în cazul în care prin comportamentul său a pus în pericol sau a deranjat derularea sau programul Excursiei, sau într-un mod grav a încălcat prevederile juridice, a deteriorat bunurile altcuiva și drepturile celorlalți Beneficiari ai Excursiei, furnizori de servicii sau AV,
 10. să sosească în termenul stabilit la locul stabilit, pregătit să utilizeze gama convenită de servicii; în cazul întârzierii Beneficiarului din vina proprie cu prezentarea la serviciile convenite, Beneficiarul are obligația să vină pe cheltuiala și responsabilitatea proprie la locul care corespunde cu diagrama de timp a serviciilor convenite conform programului Excursiei,
 11. să aibă la el toate documentele valabile necesare pentru intrarea în țara vizitată, în special documentul de călătorie, viza și fișa de vaccinare (dacă sunt solicitate), documentul privind asigurarea de sănătate, dacă Beneficiarul este asigurat; aceste documente Beneficiarul trebuie să le procure singur. În cazul în care Beneficiarul nu participă la Eveniment, resp. Excursie din oricare motiv menționat la această literă, AV va solicita față de Beneficiar taxa de anulare în valoare de 100 % din prețul Excursiei,

1.să îndeplinească condițiile speciale de intrare în țară, de ședere în aceasta, intrare la Beneficiarul are obligația să-și asigure pe cheltuiala și răspunderea proprie în special vizele, asigurarea (dacă nu a fost asigurată de AV), vaccinarea și alte condiții necesare pentru intrarea în țara vizitată. În acest caz AV nu este obligată să atragă atenția Beneficiarului asupra condițiilor menționate. În cazul în care Beneficiarul nu participă la Eveniment, resp. Excursie din oricare motiv menționat la această literă, AV  va solicita față de Beneficiar taxa de anulare în valoare de 100 % din prețul Excursiei,

1.să respecte pe tot parcursul Excursiei normele juridice vamale, de pașaport, de transport, de securitate, sanitare, igienice și altele ale statelor în care călătorește și instrucțiunile delegatului AV,

 1. în cazul anulării Excursiei din Partea Beneficiarului este necesar ca Beneficiarul să achite 100 % din suma Excursiei înainte de recunoașterea anulării
 1. Din obligațiile Beneficiarului – persoană juridică și al Beneficiarului care comandă Excursia pentru mai multe persoane, mai fac parte:

1.să delege un reprezentant autorizat cu care AV va comunica și care îi va familiariza pe participanții săi cu aceste Condiții comerciale generale,

 1. să asigure ca toți participanții să își îndeplinească condițiile de bază conform punctului anterior 2, care necesită colaborarea lor personală și purtătorul cărora poate fi doar participantul individual,
 2. să predea AV lista nominală a participanților conform unui termen stabilit în prealabil și cu toate formalitățile necesare, la copii sub 18 ani se va menționa data de naștere completă și se vor menționa persoanele responsabile cu supravegherea și însoțirea,
 3. În cazurile în care oricare dintre participanții la Excursia comandată de Beneficiar – persoană juridică limitează din oricare motiv pe parcursul duratei Excursiei prin comportamentul său neadecvat sau prin acționarea împotriva regulilor convenite ale AV în calitate de organizator al excursiei, împotriva reprezentanților acesteia, partenerilor contractuali sau împotriva altor beneficiari ai excursiei (comportament grosolan,bădăran sau gălăgios, consum excesiv de alcool, substanțe stupefiante și similare), încalcă instrucțiunile AV, perturbă desfășurarea armonioasă a planului temporal al excursiei sau deteriorează bunurile străine, astfel de comportament este considerat ca și încălcare gravă a condițiilor Contractului și în același timp prejudicierea celorlalți beneficiari ai Excursiei și reprezentantul AV este autorizat să deducă față de el consecințele care constau în neacordarea altor servicii pe parcursul excursiei sau expulzarea din mijlocul de transport, eventual din întreaga Excursie. În cazul excluderii unui Beneficiar al Excursiei comandate de Beneficiar, care este persoană juridică, din Excursie, AV este autorizată să rezilieze unilateral Contractul fără compensație sau fără orice pretenție la despăgubirea participantului exclus al Beneficiarului pentru serviciile neutilizate în volumul în care serviciile nu au fost utilizate de către participant pe motivul menționat.
 4. În cazul în care Beneficiarul (sau coparticipanții la Excursie) se vor prezenta la locul stabilit pregătiți să utilizeze volumul convenit al serviciilor în stare necorespunzătoare (alcool, droguri, alte substanțe care creează dependența), nu le va fi permis accesul în autocar/avion și aceasta fără dreptul la restituirea banilor,
 5. Beneficiarul Excursiei/Biletelor de intrare pentru mai mulți participanți este responsabil pentru achitarea 100% din suma facturată și aceasta și pentru părțile care revin celorlalți participanți la

V.Drepturile și obligațiile AT

1.AV are obligația:

1.să aibă încheiat contractul de asigurare privind asigurarea excursiei în cazul falimentului acesteia,

 1. AV nu este obligată să restituie prețul Excursiei dacă Beneficiarul nu a participat la Excursie din motivele pentru care nu răspunde AV, de în urma datelor greșit menționate în Contract, dacă nu a venit la timp la locul de plecare a avioanelor sau a fost întors din zona vamală pentru nerespectarea prevederilor privind pașapoartele, vămile, valuta și similare,
 2. AV nu este obligată să furnizeze Beneficiarului derulări și servicii pe parcursul Excursiei peste cadrul serviciilor Excursiei convenite anterior, validate în scris și plătite
 3. AV are obligația să predea Beneficiarului împreună cu Contractul actele referitoare la asigurarea insolvenței AV, precum și ale asigurării complexe a Beneficiarului (aceasta doar în cazul în care a fost încheiată prin intermediul AV)
 4. AT este obligată să ofere o asistență adecvată Călătorului aflat în dificultate fără întârziere, chiar și în circumstanțele menționate la § 22 alin. 12 din Legea privind turism, în special prin furnizarea
 1. informațiilor adecvate cu privire la serviciile de asistență medicală, autoritățile locale și Ambasada Republicii Slovace,
 2. asistenței Călătorului să comunice la distanță și să găsească soluții alternative pentru soluționarea problemei.
  1. În cazul în care Călătorul se află în dificultate, ca urmare a acțiunilor sale intenționate sau a neglijenței sale, AT are dreptul de a solicita Călătorului să plătească costurile legate de acordarea asistenței. Suma de plată nu trebuie să depășească valoarea costurilor real suportate de AT pentru acordarea asistenței Călătorului.

VI.Modificări ale serviciilor convenite

 1.AT are dreptul să modifice termenii Contractului înainte de începerea Turului, în cazul în care este vorba de o modificare minoră, iar AT va informa Călătorul despre modificarea într-un mod clar, inteligibil și sigur pe un dispozitiv durabil.

 1. În cazul în care AT este obligată să modifice în mod substanțial oricare dintre caracteristicile de bază ale serviciilor turistice menționate la § 14 alin. 2, lit. a) din Lege, sau nu poate îndeplini cerințele speciale prevăzute la § 16 alin. 4 lit. a) din Lege, sau propune creșterea prețului Turului cu mai mult de 8%, va propune Călătorului o modificare a Contractului. Într-un astfel de caz, AT va informa prompt Călătorul într-un mod clar, inteligibil și sigur pe un dispozitiv durabil cu privire la:
 2. modificările propuse și impactul acestora asupra prețului Turului;
 3. dreptul Călătorului de a accepta sau retrage din Contract într-un termen rezonabil specificat, fără a plăti compensația;
 4. faptul că, în cazul în care Călătorul nu acceptă modificările propuse la Contract în termen prevăzut la litera b), Contractul

și

1.prețul unui Tur suplimentar, în cazul în care este oferit Călătorului un astfel de tur.

1.Dacă după  începerea Excursiei AV  nu  va  reuși să  furnizeze Beneficiarului serviciile sau    o parte substanțială a acestora corespunzător și în timp util sau va constata, că nu va putea să i le furnizeze și dacă este obligată de contract, are obligația să ia fără întârziere astfel de măsuri, încât Excursia să poată

 1. AV este autorizată să efectueze modificări operative ale programului și ale furnizării  serviciilor pe parcursul excursiei, dacă nu este posibil să se asigurare din cauza motivelor extraordinare programul și serviciile convenite inițial. În aceste cazuri AV are obligația:
  1. să asigure programul și serviciile înlocuitoare în volumul și calitatea cât mai comparabile și corespunzătoare cu caracterul serviciilor inițiale, iar în cazul asigurării serviciilor la un nivel aproximativ minim de comparabilitate toate celelalte pretenții ale Beneficiarului sunt excluse, sau
  2. să restituie Beneficiarului prețul plătit pentru serviciile nefurnizate, resp. serviciile necompensate prin derulare înlocuitoare (AV nu are obligația să compenseze alte costuri care s-au constituit Beneficiarului în legătură cu Excursia sau Evenimentul, în special costurile de transport și costurile de cazare în cazul anulării sau modificării Evenimentului), sau

1.să ofere Beneficiarului reducere din prețul achitat al serviciilor care au fost incluse în prețul Excursiei și nu au fost furnizate în volum integral sau pentru care nu a fost furnizată derularea

 1. Achizitorul nu este responsabil pentru modificarea datei Beneficiarul este conștient că după încheierea Contractului poate avea loc modificarea datei sau a organizării Excursiei în baza deciziei Organizatorului Evenimentului sau a operatorului de transporta aerian. În acest caz AV va decide asupra procedurii ulterioare și va informa Beneficiarul în cel târziu 10 zile lucrătoare de când l-a anunțat pe Beneficiar cu privire la modificarea datei Excursiei.

Beneficiarul nu are dreptul la restituirea banilor în cazul modificării datei Excursiei care nu a fost cauzată de AV.

 1. În cazul în care are loc supraaglomerarea capacităților de cazare (overbooking) a unității de cazare, AV are obligația să asigure pentru Beneficiar cazare alternativă de categorie cel puțin egală sau mai mare și în zonă asemănătoare. Cazarea alternativă poate fi acordată și pentru  o parte a șederii.
 2. În cazul în care are loc supraaglomerarea capacității de transport (overbooking) al operatorului de transport aerian pentru zborul menționat în Contract, AV are obligația să depună efort rezonabil pentru a asigura transportul alternativ pentru Beneficiar, însă AV nu garantează disponibilitatea zborurilor adecvate la locul desfășurării
 3. AV are dreptul la compensarea mijloacelor financiare pentru serviciile acordate peste cadrul serviciilor convenite în Contract cu Beneficiarul, care au fost acordate și cu acordul concludent al Beneficiarului pe parcursul
 4. AV își rezervă dreptul să anuleze imediat și oricând Excursia în urma evenimentelor care nu pot fi evitate nici prin depunerea unui efort maxim sau în urma împrejurărilor neobișnuite și imprevizibile (vis major) și care împiedică sau în mod esențial limitează realizarea sau finalizarea Excursiei, securitatea Beneficiarului și
 5. AV își rezervă dreptul de a modifica programul material și temporal din cauza intervenirii forței majore, din cauza deciziei organelor de stat, sau din cauza evenimentelor extraordinare care nu au putut fi evitate nici prin depunerea efortului

VII.Procedura de reclamație și răspunderea pentru daune

 1.În cazul în care volumul sau calitatea serviciilor furnizate sunt în mod obiectiv la un nivel mai scăzut decât cel convenit inițial, Beneficiarul are dreptul la înlăturarea serviciului prestat defectuos și dreptul la reclamație.

 1. Beneficiarul este obligat să prevină apariția daunelor și în acest scop să aplice fără amânare dreptul la înlăturarea serviciului furnizat eronat cel puțin verbal și aceasta direct la fața locului la furnizorul serviciului sau la Delegat sau la alt reprezentant desemnat al AV astfel, încât AV să poată efectua remedierea pe parcursul Excursiei dacă natura serviciului permite acest Beneficiarul este obligat să acorde AV o cooperare maximă pentru a elimina deficiențele cât mai eficient posibil și pentru a preveni apariția oricăror daune sau pentru a reduce volumul acestora. Beneficiarul nu are dreptul la reducere nici la restituirea prețului dacă nu a atras atenția asupra erorii serviciului acordat, care a putut fi eliminată pe parcursul Excursiei la delegat, resp. la subfurnizorul serviciului.
 2. Despre aplicarea dreptului la eliminarea serviciului furnizat eronat trebuie făcută o înregistrare scrisă în colaborare cu reprezentantul AV. Beneficiarul prezintă înregistrarea scrisă în cazul aplicării dreptului la reclamație.
 3. Beneficiarul trebuie să aplice fără amânare pretențiile sale la reclamație direct la fața locului la furnizorul serviciului sau la Delegat, sau la alt reprezentant desemnat al AV astfel, încât AV să poată efectua remedierea pe parcursul Excursiei dacă natura serviciului permite acest lucru, dar nu mai târziu de 3 luni de la încheierea excursiei sau în cazul în care excursia nu a avut loc, din data în care excursia trebuia să se termine conform Contractului, în caz contrar dreptul la reclamație expiră. La aplicarea scrisă a drepturilor sale, Beneficiarul va atașa înregistrarea scrisă menționată la punctul 3 al prezentului
 4. AT este obligată să remedieze serviciul turistic într-o perioadă rezonabilă determinată de Călător, prin aducerea acestuia în conformitate cu Contractul, Legea sau un regulament special sau așteptările rezonabile ale Călătorului, dacă este cazul circumstanțelor posibile sau cazul în care nu vor fi cauzate costuri excesive AT, având în vedere amploarea încălcării și valoarea serviciilor turistice.
 5. Un termen limită în conformitate cu alin. 5 din prezentul articol nu este necesar, dacă AT anunță pe Călătorul, că nu va efectua remedierea sau dacă remedierea nu poate fi amânată, având în vedere interesul special al Călătorului.
 6. În cazul în care AT nu va reuși să remedieze în conformitate cu alineatul 5 din prezentul articol, acesta va oferi Călătorului servicii de turism alternative, chiar și atunci când întoarcerea Călătorului la locul de plecare nu este asigurată în baza Contractului, iar aceste servicii de turism trebuie să fie:
  1. de aceeași calitate sau mai bună, așa cum este specificat în Contract, fără costuri suplimentare pentru Călător, sau
  2. de o calitate mai mică decât cea specificată în Contract, oferind un discount rezonabil la prețul acestor servicii turistice.
 7. Călătorul poate refuza serviciile alternative de turism oferite de AT în conformitate cu alineatul 7 din prezentul articol, în cazul în care serviciile de turism alternative nu sunt comparabile cu serviciile de turism specificate în Contract sau în cazul în care reducerea oferită din prețul Turului pentru servicii turistice de calitate inferioară nu este adecvată. În cazul în care Călătorul refuză serviciile alternative de turism furnizate în conformitate cu prima teză sau nu poate accepta aceste servicii de turism alternative din motive obiective, Călătorul continuă să utilizeze serviciile de turism care fac obiectul notificării în conformitate cu alineatul 2 din prezentul articol, iar AT va oferi Călătorului o reducere rezonabilă din prețul Turului pentru serviciile de turism care au făcut obiectul notificării în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.
 8. În cazul în care AT nu va remedia în conformitate cu alineatul 5 din prezentul articol și nici nu va oferi Călătorului servicii de turism alternative în conformitate cu alineatul 7 din prezentul articol, Călătorul are dreptul:
  1. să remedieze și să solicite de la AT rambursarea costurilor suportate în legătură cu această remediere,
  2. să rezilieze Contractul fără a plăti plata compensatorie și să solicite o reducere rezonabilă din prețul Turului pentru serviciile turistice care nu au fost furnizate în mod corespunzător și la timp util, în caz de încălcare semnificativă a Contractului.
 9. Agenția de turism este scutită de răspundere pentru daunele cauzate de încălcarea obligațiilor acesteia privind furnizarea serviciilor sau retragerea din contract, dacă prejudiciul nu a fost cauzat nici de acesta, nici de partenerii contractuali ai acesteia, iar prejudiciul a fost provocat de un turist sau de o terță parte ce nu a avut legătură cu furnizarea serviciilor sau de un eveniment care nu a putut fi evitat chiar și cu orice efort sau din cauza unor circumstanțe neobișnuite și neprevăzute.
 10. Agenția de turism nu este responsabilă pentru nivelul de servicii pe care turistul însuși le-a comandat de la părți terțe sau pentru nivelul locației evenimentului (pentru care organizatorul este responsabil). Valoarea daunelor, precum și toate celelalte creanțe legate de transportul aerian, care face parte din serviciile furnizate (pierderi, avarii, livrarea cu întârziere a bagajelor, aeronave întârziate, schimbarea datei de zbor etc.) sunt reglementate de legislația relevantă aplicabilă transportului aerian.
 11. Agenția de turism nu este responsabilă pentru pierderea, întârzierea, deteriorarea sau distrugerea bagajelor și pentru compensarea daunelor (compensațiile) turiștii sunt obligați să le solicite de la operatorul tipului respectiv de transport, conform cu reglementările în vigoare. Orice pierdere sau deteriorare a bagajelor trebuie să fie raportată de către turist la departamentul de reclamații al aeroportului din sala de tranzit unde este semnat protocolul P. I. R., care este necesar pentru solicitarea pasagerilor din cererea de despăgubire a acestora, în caz contrar, cererea de despăgubire a turistului pentru daune suferite expiră față de partea terță.
 12. Fiecare turist este responsabil personal pentru respectarea legislației privind pașaportul, vama, schimbul valutar, tranzitul, sănătatea, transportul și alte reglementări din Republica Slovacă, precum și reglementările, legile și obiceiurile țării în care călătorește, resp. tranzitează prin aceasta. Agenția de turism nu va fi răspunzătoare pentru problemele care pot apărea din faptul că o viză nu a fost emisă sau din orice acțiune eronată sau neglijentă a turistului.
 13. AT este responsabilă pentru încălcarea Contractului, chiar și atunci când alți prestatori de servicii turistice în cadrul Turului au obligații.

VIII.Rezilierea contractului, anularea turului

1.AT poate rezilia Contractul înainte de începerea Turului fără obligația de a compensa Călătorului pagubele cauzate de această reziliere, în special în cazurile:

 1. numărul de participanți este mai mic decât numărul minim de participanți cerut în cadrul contractului privind turul și agenția de turism va rezilia contractul privind turul în perioada specificată în contractul privind turul, dar nu mai târziu de:
 2. 20 zile înainte de începerea turului, în cazul unei călătorii care durează mai mult de 6 zile,
 3. 7 zile înainte de începerea turului, în cazul unei călătorii care durează între 2 – 6 zile,
 4. 48 de ore înainte de începerea turului, în cazul unei călătorii care durează mai puțin de două zile, sau
 5. AT este îndreptățită să rezilieze Contractul, și în cazul în care circumstanțele ireversibile și extraordinare o împiedică să îndeplinească Contractul, iar AT va notifica imediat Călătorul despre rezilierea Contractului, înainte de începerea Turului.
 6. Beneficiarul are dreptul să se retragă din Contract în orice moment înainte de începerea serviciilor:
 7. a) fără menționarea motivului și după achitarea compensației, sau
 8. b) din cauza unei încălcării grave a obligațiilor AV care rezultă din Contract
 9. c) în cazul în care nu se încheie un  nou contract privind Excursia conform art. VI. alin. 1 din       prezentele Condiții comerciale generale,

4.Notificarea privind retragerea din Contract va fi trimisă recomandat de către Beneficiar la adresa sediului social al AV sau va fi transmisă într-un alt mod demonstrabil. Efectele  retragerii intră în vigoare de la data primirii notificării scrise. Retragerea din Contract nu are influență asupra prevederii privind amenda contractuală (în continuare și ca taxa de anulare) și aceste prevederi datorită naturii lor persistă și după încetarea Contractului prin retragere.

 1. Dacă cauza  retragerii   Beneficiarului   din   Contract   este   încălcarea   gravă   demonstrată a obligațiilor AV, atunci  AV are obligația în  cel târziu 60 de zile să restituie Beneficiarului  suma integrală pe care a primit-o de la el pentru achitarea prețului Contractului  conform anulării Contractului iar beneficiarul nu are obligația să plătească AV amenda contractuală (taxe de anulare).
 2. Dacă cauza  retragerii  Beneficiarului  din  Contract  nu  este  încălcarea  gravă  demonstrată  a obligațiilor AV care sunt stipulate de Contract sau de lege sau dacă AV se retrage din contract din cauza încălcării obligațiilor de către Beneficiar, Beneficiarul are obligația să plătească AV amenda contractuală (taxa de anulare). Valoarea taxei de anulare este de 100% din prețul Excursiei.
 3. în termen de 24 de ore de la încheierea Contractului, taxa de anulare este de 20% din prețul de bază al Turului și 100% din taxele aeroportului.
 4. de la 24 de ore de la încheierea Contractului până la 15 zile rămase până la începerea Turului, taxa de anulare este de 90% din prețul de bază al Turului și 100% din taxele aeroportului.
 5. de la 14 până la 0 zile rămase până la începerea Turului 100% din prețul de bază al Turului și 100% din taxele aeroportului.
 6. Valoarea taxe ide anulare este de 100% din prețul serviciilor comandate + asigurare/persoană și în cazul în care Beneficiarul nu se prezintă pentru zbor, întârzie zborul sau este exclus din Excursie. Același lucru este valabil și în cazul în care Beneficiarul nu se prezintă sau nu se poate prezenta în Excursie din cauza încălcării obligațiilor sale. Dreptul la compensarea daunei, care depășește valoarea amenzii contractuale și care s-a constituit AV din cauza retragerii clientului din Contract sau a AV din Contract nu este atins de achitarea amenzii contractuale.
 7. În cazul anulării participării la Excursie a unei persoane din două persoane în camera cu 2 paturi, persoana care se retrage trebuie să achite compensarea daunei constitute în valoarea taxei suplimentare pentru o cameră cu un pat, la fel este valabil și la rezervarea cazării al  cărei preț este calculat pentru un număr de persoane fix. În cazul anulării participării la Excursie a unei persoane resp. a mai multor persoane menționate în contract compensarea daunei se calculează în funcție de componența rămasă a persoanelor resp. serviciilor de cazare rezervate.
 8. AV are dreptul să calculeze taxa de anulare eventual dreptul său la compensarea daunei + asigurarea față de avansul plătit sau față de prețul Excursiei achitat de Beneficiar, resp. față de dreptul Beneficiarului la restituirea oricărei părți din prețul plătit.
 9. Solicitarea Beneficiarului de a schimba data excursiei sau destinația/unitatea de cazare menționată în Contractul încheiat nu constituie un motiv pentru Beneficiar de a renunța la obligațiile din partea lui de a plăti taxa de anulare pentru anularea Excursiei rezervate, cu excepția cazului în care părțile contractante au convenit în scris altfel.

IX. Asigurarea de insolvență

 1.AV în conformitate cu legea nr. 281/2001 L. privind excursiile, condițiile de afaceri ale agențiilor de voiaj și ale agențiilor de turism în varianta în vigoare, are obligația să încheie asigurarea contractuală obligatorie a excursiei în caz de faliment (asigurarea de insolvență). AV în calitate de asigurat are încheiat contractul privind asigurarea excursiei în caz de faliment cu casa de asigurări Union poisťovňa, a. s., cu sediul social la Karadžičova 10, Bratislava 813 60, e-mail: union@union.sk, telefon: 0850 111 211/ +421 2 2081 1811 în calitate de asigurător. În baza acestui contract Beneficiarului în calitate de asigurat, la care se referă Contractul încheiat, i se constituie dreptul la indemnizația de asigurare în cazurile în care AV din cauza falimentului său:

  1. nu va furniza Beneficiarului transport de la locul de ședere în străinătate până în Slovacia, dacă acesta este parte integrantă a excursiei,
  2. nu va restitui Beneficiarului avansul plătit sau prețul excursiei în cazul în care excursia nu s-a realizat,
  3. nu va restitui Beneficiarului diferența între prețul plătit al excursiei și prețul excursiei furnizate parțial în cazul în care excursia a fost furnizată parțial.
 1. Pe lângă obligațiile prevăzute în prevederile legale general valabile, Beneficiarul în calitate de asigurat este obligat în special la:
  1. cel târziu în 6 luni de la data apariției evenimentului de daună să anunțe în scris această realitate asigurătorului; forma scrisă nu se solicită în cazul art. 9 1 lit. a),
  2. să acorde asigurătorului colaborarea necesară în constatarea volumului și a sumei pretențiilor sale privind indemnizația de asigurare, în special să prezinte asigurătorului Contractul și alte acte relevante pentru evaluarea apariției dreptului asiguratului la indemnizația de asigurare și valoare acesteia, precum și să permită asigurătorului să efectueze investigația care este legată de aceasta;
  3. să vă protejeze împotriva oricăror alte cereri de despăgubire sau a oricărui alt drept

3.În cazul în care Clientul în calitate de asigurat încalcă obligațiile de mai sus, asigurătorul are dreptul să reducă indemnizația de asigurare în funcție de efectul acestei încălcării asupra volumului obligației asiguratorului de a

 1. Varianta detaliată a Condițiilor Comerciale Generale pentru asigurarea contractuală obligatorie în caz de faliment al agenției de voiaj este disponibilă Beneficiarului la  cerere de la

X. Soluționarea alternativă a litigiilor

1.specția comercială din Slovacia este un organism de supraveghere care monitorizează respectarea obligațiilor AT în conformitate cu reglementările generale obligatorii. Litigiile care apar între AT și Călătorul pot fi, de asemenea, soluționate în afara instanței și în acest scop, să depună o propunere de inițiere a unei soluționări alternative a litigiilor, în temeiul Legii nr. 391/2015 M. o. privind soluționarea alternativă a litigiilor în vigoare. Lista actuală de entități eligibile pentru soluționarea alternativă a litigiilor este disponibilă la:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

2.Călătorul își poate aplica, de asemenea, drepturile și pretențiile sale prin intermediul Platformei Europene de Soluționare a Litigiilor online, care este disponibilă online:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

XI.     Dispoziții finale 

 1.Prezentele Condiții comerciale generale sunt valabile pentru participanții excursiilor AV și fac parte integrantă a Prezentele Condiții comerciale generale sunt valabile din data de 01.01.2019.

 1. Contract este reglementat de legea Republicii Slovace.
 2. Părțile contractante au convenit că, Contractul poate fi modificat sau reziliat doar în modalitatea stipulată pentru încheierea contractului privind excursia, deci în  forma scrisă sau  o altă formă adecvată. Se consideră forma scrisă sau o altă formă adecvată  de modificare   sau reziliere a contractului și dacă actul juridic este efectuat telegrafic, prin telex sau mijloace electronice (de ex. poșta electronică) care permite înregistrarea conținutului actului juridic și stabilirea persoanei care a efectuat actul
 3. AV este autorizată să comunice conținutul documentelor către Beneficiar telefonic, eventual prin intermediul poștei electronice și apoi să trimită documentele în conformitate cu punctul În astfel de cazuri documentul se consideră înmânat deja din momentul comunicării telefonice al conținutului acestuia către Beneficiar, resp. din momentul expedierii mesajului poștei electronice.
 4. Beneficiarul prin semnarea Contractului de cumpărare a excursiei sau a comenzii individuale înmânate confirmă:
  1. că a primit și s-a familiarizat pe deplin cu catalogul de oferte și eventual cu fișa de ofertă specială AV care specifică Excursia,
  2. că îi sunt cunoscute prezentele Condiții comerciale generale și este de acord cu ele,
  3. că a înțeles toate realitățile și condițiile prezentate în ele și că le va îndeplini și respecta,
  4. nu este conștient de nicio restricție care l-ar împiedica să participe corespunzător la Excursie și răspunde pentru timpul și pregătirea medicală necesare pentru absolvirea excursiei și pentru îndeplinirea condițiilor declarate stabilite pentru participarea la Excursia concretă.
 5. În același timp Beneficiarul confirmă și declară că s-a familiarizat cu toate realitățile cunoscute lui și legate de Excursie (în sensul celor de mai sus) a informat și pe ceilalți beneficiari ai excursiei, menționați în Contract, eventual în comanda individuală scrisă și aceștia l-au împuternicit în scris pentru înscrierea la Excursie și pentru acceptarea condițiilor
 6. Persoana responsabilă prin care Călătorul poate contacta rapid AT, poate solicita o asistență în dificultate sau poate reclama un tur, în cazul în care va constata încălcarea Contractului în timpul Turului: Tibor Bisztran (sau un agent temporar pe aceleași emailuri + număr de telefon), M.S. Trnavského 4/B, 84101 Bratislava/ info@fotbaltour.ro / 0040 748 520 921
 7. Nulitatea unor dispoziții din Termenii și condițiile generale și a contractului nu afectează celălalt conținut al acestora.
 8. AV își rezervă dreptul la actualizarea și schimbarea datelor și informațiilor privind serviciile, prețurile și condițiile de călătorie cuprinse în catalog sau într-o lista de oferte specială.
 9. AV nu răspunde pentru conținutul paginilor de publicitate publicate în catalog și în alte materiale pe care AV le publică sau care au fost publicate pe portalul web și au fost furnizate de terți și în același timp nu garantează pentru corectitudinea datelor menționate în prospectele persoanelor terțe ale căror editor nu este și nu poate influența conținutul
 10. Dacă definiția unei Excursii specificată în catalog este diferită de cea din contract,  întotdeauna prevalează

 

La Bratislava, în data de 24/01/2020