Termeni și condiții

Condițiile comerciale generale ale agenției de voiaj Premier Sport Tour, s.r.o. reglementează drepturile și obligațiile Părților contractante pentru toate combinațiile de servicii turistice (excursii) organizate, precum și pentru toate celelalte servicii oferite de societatea Premier Sport Tour, s.r.o.  (în   continuare  doar  „Condiții  comerciale  generale”  sau   „CCG„)  și   sunt  parte   integrantă     a contractului privind achiziționarea excursiei, resp. a contractului privind achiziționarea Biletului de intrare în cazul cumpărării doar al Biletului de intrare, pe care îl încheie societatea Premier Sport Tour, s.r.o. cu Beneficiarul în formă scrisă sau într-o altă formă, așa cum este definit mai jos (în continuare doar „Contract“). Prin încheierea contractului Beneficiarul ia în mod expres la cunoștință că serviciile furnizate de către societatea Premier Sport Tour, s.r.o. Beneficiarului sunt un produs specific având în vedere caracterul acestora, modul de organizare, condițiile de intrare în țară și la eveniment, schimbările imprevizibile ale datelor și dependența de părțile terțe. Din aceste motive Beneficiarul ia la cunoștință că pe parcursul furnizării și organizării acestor servicii trebuie luate în calcul posibilele modificări ale oricărei părți a furnizării și organizării serviciului (de ex. modificarea programului, modificarea Evenimentului, anularea Evenimentului, schimbarea datei Evenimentului, schimbarea cazării, schimbarea modalității de transport și similare) și aceasta în funcție de disponibilitatea furnizării sau de utilizarea serviciilor de la persoanele terțe asupra cărora Premier Sport Tour, s.r.o. nu are influență și de aceea nu răspunde pentru ele.

I.              Contractul și termenii

 1. Societatea Premier Sport Tour, s.r.o., cu sediul Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, Nr.I.Org.:   46 219 455, înregistrată în Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Regional Bratislava I, secțiunea: S.R.L., atribut fiscal nr. 73743/B, în calitate de operator al agenției de voiaj este persoana care asigură pentru Beneficiar achiziționarea serviciului sau a combinației de servicii (în continuare doar „Beneficiar” sau ”AV„).
 2. Beneficiarul este persoana fizică sau juridică având capacitatea juridică, care a încheiat cu AV un Contract în formă scrisă sau în altă formă adecvată și în modalitatea menționată în  prezentele CCG, precum și persoana în  beneficiul căreia s-a încheiat Contractul sau persoana  la care s-au transferat Excursia sau Biletul de intrare în conformitate cu prezentele Condiții comerciale generale (în continuare doar ”Beneficiar”) (Beneficiarul și Achizitorul în continuare împreună ca și ”Părțile contractante”). În cazul în care de partea Beneficiarului intră mai multe persoane și pentru acestea este valabil indicativul „Beneficiar” la numărul singular și toate  aceste persoane de partea Beneficiarului au obligația să-și îndeplinească obligațiile care rezultă din Contractul de achiziție a excursiei împreună și
 3. Organizatorul este subiectul care coordonează și/sau asigură și/sau organizează și/sau intermediază Evenimentul. Evenimentul este un meci sportiv sau o altă prezentare publică sau non-publică cu caracter social, cultural sau sportiv, organizată de o persoană terță, Organizatorul, pentru accesul căreia este necesar de regulă un Bilet de intrare a cărui asigurare este unul din serviciile, pe care Beneficiarul și le poate comanda. Excursia este un serviciu sau o combinație de servicii turistice pe care Achizitorul se angajează să le asigure pentru Beneficiar în baza prezentului Contract și al CCG la un preț convenit. Delegatul este persoana responsabilă pentru desfășurarea Excursiei în numele AV. Delegatul nu participă la fiecare Delegatul nu oferă servicii de ghid și nu are obligația să însoțească Beneficiarii la locul Excursiei. Delegatul are obligația să asigure în primul rând logistica Excursiei (transportul, transferurile, cazarea, predarea Biletelor de intrare la Beneficiar). Delegatul nu execută serviciile ghidului turistic. Serviciul de ghid turistic poate fi asigurat pentru o taxă suplimentară la cerere, dacă cererea a fost expediată AV în cel târziu 10 zile înainte de începerea Excursiei. Termenul la cerere, dacă se află oriunde în aceste CCG, Contract, portaluri Web, ofertă, instrucțiuni, catalog sau în orice fel de alte materiale AV înseamnă că acest serviciu nu face parte din Excursie și nu este inclus nici în prețul Excursiei. Un astfel de serviciu poate fi oferit Beneficiarului în cazul în care Beneficiarul îl solicită, acceptă chiar și concludent prețul pentru acest serviciu și AV îl asigură.
 4. Contractul între AV și Beneficiar este încheiat conform 741b și a următ. legi nr. 40/1964 Col. Codul civil în varianta prevederilor ulterioare în formă scrisă sau în altă formă adecvată. În cazul formei scrise Contractul se consideră încheiat prin semnarea Contractului tipărit de către ambele Părți contractante.
 5. Sub încheierea Contractului în altă formă adecvată se înțelege, în afară de altele, și oricare dintre următoarele procedee: (i) comandarea Excursiei prin intermediul sistemului de comandă online pe pagina futbaltour.sk, www.sportstour.sk, www.hokejtour.sk, www.focitour.sk, www.fotbaltour.cz,       www.hokejtour.cz,       www.fussballtour.at,                www.fussballtour.ch, www.footballtour.org, www.fotbaltour.ro, www.fudbaltour.ba, www.fudbaltour.me, www.nogomettour.hr („portal Web„); expedierea ulterioară a ofertei respective Beneficiarului din partea AV; și confirmarea ofertei de către Beneficiar (de regulă urmează trimiterea confirmării  din partea AV împreună cu factura de avans sub formă de email); dacă Beneficiarul nu acceptă comanda ca și ansamblu și face selecția serviciilor concrete, Contractul este încheiat doar prin confirmarea selecției Beneficiarului de către AV (AV va trimite Beneficiarului confirmarea împreună cu factura de avans sub formă de email); (ii) achiziționarea directă a Biletului de intrare prin portalul Web sub formă electronică; (iii) comandarea Excursiei prin email de către Beneficiar; expedierea ulterioară a ofertei respective de către AV Beneficiarului; și confirmarea ofertei de către Beneficiar (de regulă urmează trimiterea confirmării din partea AV împreună cu factura de avans  sub formă de email); dacă Beneficiarul nu acceptă comanda ca și ansamblu   și face selecția serviciilor concrete, Contractul este încheiat doar după confirmarea selecției Beneficiarului din partea AV (AV va trimite Beneficiarului confirmarea împreună cu factura de avans sub formă de email); (iv) comandarea Excursiei prin telefon de către Beneficiar; expedierea ulterioară a ofertei respective din partea AV Beneficiarului; și confirmarea ofertei de către Beneficiar (de regulă urmează trimiterea confirmării din partea AV împreună cu factura de avans sub formă de email); dacă Beneficiarul nu acceptă oferta ca și ansamblu și face selecția serviciilor concrete, Contractul este încheiat doar prin confirmarea selecției Beneficiarului de către AV (AV va trimite Beneficiarului confirmarea împreună cu factura de avans sub formă de email); (v) comandarea personală a Excursiei de către Beneficiar la locul de vânzare al AV; expedierea ulterioară a ofertei respective din partea AV Beneficiarului; și confirmarea ofertei de către Beneficiar (de regulă urmează trimiterea confirmării din partea AV împreună cu factura de avans sub formă de email); dacă Beneficiarul nu acceptă oferta ca și ansamblu și face selecția serviciilor concrete, Contractul este încheiat doar prin confirmarea selecției Beneficiarului de către AV (AV va trimite Beneficiarului confirmarea împreună cu factura de avans sub formă de email). Fără a lua în considerare cele menționate Contractul este considerat încheiat valabil și eficient și prin achitarea avansului, resp. al prețului integral convenit în baza facturii de avans emise de către Organizator.
 6. Contractul resp. comanda este valabil pentru toate alte persoane menționate în În cazul unei persoane minore Contractul este semnat de către tutorele său legal, iar dacă acesta nu este unul dintre participanții la Excursie, acesta trebuie să prezinte în momentul începerii Excursiei și o declarație scrisă a persoanei adulte, care este și ea participantă la Excursie, că preia întreaga responsabilitate pentru persoana minoră. În cazul în care o persoană internă comandă o excursie sau servicii pentru un străin, acesta este obligat să notifice acest lucru în scris deja la comandarea excursiei sau a oricăror servicii individuale.
 7. Oferta prezentată pe portalul Web, în catalog sau într-o altă formă de ofertă, la fel ca și prezentele Condiții  comerciale  generale  fac  parte  integrantă  a   Contractului  de   achiziție   a excursiei, iar înaintea prezentelor CCG au prioritate exclusiv condițiile reglementate în
 8. Indiferent de formă, prin confirmarea comenzii Beneficiarului privind Excursia sau serviciile individuale sau semnarea Contractului de achiziție a excursiei, AV se obligă că va procura Beneficiarului în avans combinația oferită de servicii turistice (în continuare doar „Excursia“). Orice fel de alte servicii peste cadrul serviciilor menționate într-o astfel de combinație de servicii oferită anterior pot fi oferite cu dreptul AV la plătirea acestor servicii de  către
  Prin încheierea Contractului în conformitate cu condițiile de mai sus, Beneficiarul se obligă să plătească prețul convenit al Excursiei. În cazul în care Beneficiarul încheie Contractul în beneficiul altor beneficiari ai Excursiei menționați în Contract, prin semnarea Contractului confirmă că dispune de împuternicirea scrisă a celorlalți beneficiari să acționeze în numele lor, cu acordul expres pentru încheierea Contractului și furnizarea datelor cu caracter personal AV. În plus Beneficiarul și în numele acestor persoane se obligă să îndeplinească obligațiile față de AV și în același timp se angajează să transmită cu promptitudine celorlalți beneficiari ai Excursiei informațiile stabilite de AV pentru beneficiarii Excursiei. Indiferent de numărul Excursiilor, resp. al serviciilor individuale, resp. indiferent de numărul persoanelor, cărora trebuie să le fie furnizat serviciul în baza Contractului, persoana care a efectuat comanda și cu care AV a încheiat Contractul în condițiile de mai sus, are obligația să plătească prețul integral al Excursiei. Beneficiarul, la somația AV, are obligația să dovedească în mod demonstrat plata prețului Excursiei.
  Dreptul de participare la Excursie se constituie pentru Beneficiar și alți beneficiari specificați în Contract prin achitarea integrală a prețului convenit al Excursiei și prin îndeplinirea celorlalte condiții de furnizare a serviciilor. Documentul valabil pentru accesul Beneficiarului la Excursie este Contractul încheiat valabil și dovada plății integrale a Excursiei.

II.  Prețul și condițiile de plată

 1. Prețurile Excursiilor și al serviciilor conexe organizate de AV sunt prețuri contractuale negociate printr-un acord între AV și Prețul obligatoriu și convenit este specificat în Contractul validat de AV. Drepturile la reduceri sunt revendicate de către Beneficiar înainte de încheierea Contractului. Reducerile nu pot fi aplicate ulterior. Prețul Excursiei este format și în baza prețului pentru taxele și serviciile care se modifică între efectuarea comenzii, încheierea Contractului și termenul Excursiei și sunt dependente de persoanele terțe, ca de ex. taxele de aeroport, taxele portuare, taxele pentru feribot, taxele de autostradă, prețurile combustibililor și altele. În urma modificărilor menționate se poate schimba și prețul Excursiei față de calculul inițial trimis Beneficiarului la semnarea Contractului privind excursia. AV nu are nicio influență asupra modificărilor.
 2. Părțile contractante au convenit că AV are dreptul să majoreze prin act unilateral prețul Excursiei al serviciilor în cazul în care intervine:
  • a) creșterea cheltuielilor de transport, inclusiv al prețurilor combustibilului (de ex. modificarea prețului combustibilului, feriboturilor, biletelor de avion, prețului transportului, condițiilor altor servicii ale furnizorilor și altele),
  • b) creșterea plăților legate de transport (de ex. prețul taxelor de avion, portuare sau de tranzit, de combustibil, de autostradă și a altor taxe care sunt incluse în prețul Excursiei),
  • c) modificarea cursului euro față de valutele străine utilizate pentru determinarea prețului Excursiei în mediu cu mai mult de 5%, dacă această creștere se produce până în a 21 zi înainte de începerea
 3. Dacă modificările se produc în conformitate cu punctului anterior până la a 21 zi înainte de începerea Excursiei, AV va majora unilateral prețul excursiei specificat în Contract:
  • a) cu suma cu care va crește prețul sau plata conform 2 lit. a) și b) din prezentul articol față de prețul serviciilor și plăților incluse în prețul excursiei,
  • b) cu suma corespunzătoare unei creșteri a cursului valutar al monedei euro față de monedele străine utilizate pentru stabilirea prețului excursiei cu o valoare de peste 5% conform 2 litera c) al acestui articol.
 4. Notificarea scrisă privind creșterea prețului excursiei a serviciilor, în care va fi specificat motivul și modalitatea de creștere, AV are obligația să o trimită Beneficiarului cu cel puțin 21 de zile înainte de începerea Excursiei. Beneficiarul are obligația să plătească fără amânare diferența intervenită, cel târziu în termenul stabilit în  notificarea privind creșterea prețului, în caz contrar AV este îndreptățită să rezilieze Contractul prin transmiterea  notificării  scrise privind retragerea Beneficiarului.
 5. Beneficiarul are obligația să plătească AV prețul convenit al Excursiei până în data de scadență menționată în factura de În cazul în care prețul Excursiei nu intră în contul AV cel târziu la data de scadență menționată în factura de avans, Achizitorul are dreptul să rezilieze contractul. Taxele de anulare și drepturile de despăgubire se plătesc imediat după  primirea  unei notificări privind aplicarea acestora Beneficiarului.
 6. În cazul încheierii Contractului într-un termen mai scurt de 21 de zile înainte de începerea Excursiei Beneficiarul achită prețul convenit al Excursiei integral deja la semnarea Contractului. În acest caz contractul se consideră încheiat doar după achitarea prețului integral al
 7. În cazuri excepționale (rezervare întârziată, early booking și altele) și în cazul promoțiilor prezentate (first moment și altele), prețul Excursiei sau al  serviciului este  scadent imediat cu o
 8. În cazul plății Beneficiarului prin transfer bancar, toate taxele bancare sunt achitate de către Beneficiar, în caz contrar AV va avea dreptul să perceapă Beneficiarului suma rămasă.
 9. În cazul în care în contract sau în factura de avans nu este menționat altfel, Beneficiarul are obligația să plătească orice fel de sumă scadentă față de AV în contul: IBAN: SK68 8330 0000 0020 0081 8645 sau SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pentru plățile din Slovacia; 246281981/0300 pentru plățile din Cehia; IBAN: HU97 1209 2000 0153 7802 0010 0001 pentru plățile din Ungaria, IBAN: RO20 BACX 0000 0014 1096 7001 pentru plățile din România, IBAN: AT42 2011 1824 3883 8200 pentru plățile din Austria, IBAN: SK32 1100 0000 0029 2685 8237 pentru plățile din Elveția.

III.   Prevederile speciale privind biletele de intrare

 1. Biletul de intrare la Eveniment este confirmarea care permite proprietarului în schimbul unei taxe (de obicei o singură dată) să intre în spațiile stadionului, sălii sau la Evenimentul pentru care a fost cumpărat (în continuare doar „Bilet de intrare“). Asigurarea Biletului de intrare pentru Beneficiar se consideră serviciu individual al Excursiei conform prezentelor CCG. Prețul specificat pe Biletul de intrare nu este prețul Biletului de intrare convenit între Beneficiar și AV, deoarece prețul AV cuprinde celelalte cheltuieli legate de asigurarea Biletului de Prevederile prezentelor CCG se aplică corespunzător serviciului de asigurare al Biletelor de intrare. Tipuri de Bilete de intrare:
  • a) Biletul de intrare de hârtie este emis sub formă de hârtie. Acest tip de bilet de intrare conține de regulă (dar nu este o condiție a valabilității acestuia) denumirea Evenimentului, data Evenimentului, ora de începere a Evenimentului, locul  de desfășurare al Evenimentului, numărul sau altă marcare a sectorului/scaunului, prețul Biletului de intrare, codul QR sau codul de bare, identificarea Organizatorului Evenimentului, numărul de identificare al Biletului de intrare,
  • b) Biletul de intrare în format electronic este destinat tipăririi; Beneficiarul are dreptul să participe la Evenimentul pentru care a fost cumpărat Biletul de intrare electronic numai dacă Biletul  de   intrare   electronic  a   fost tipărit  pe   o hârtie   simplă  format  A4   pe   o imprimantă laser, fără orice suprapunere a textului, în mărimea inițială fără micșorare sau mărire; fiecare Bilet de intrare electronic trebuie să fie tipărit pe o foaie separată de hârtie (format A4). Acest tip de Bilet de intrare conține de regulă (dar nu este o condiție    a valabilității acestuia) denumirea  Evenimentului, data  Evenimentului, ora  de  începere a Evenimentului,  locul  de  desfășurare  al   Evenimentului,  numărul  sau  altă  marcare  a sectorului/scaunului, prețul Biletului de intrare, codul QR sau Codul de bare, identificarea Organizatorului Evenimentului, numărul de identificare al Biletului de intrare,
  • c) Biletul de intrare în format electronic (numit biletul de intrare mobil), este destinat  exclusiv pentru telefoanele mobile care prin utilizarea aplicației respective sunt capabile să stocheze codul specific QR (numite smartphonuri); Beneficiarul are dreptul să participe la Eveniment în baza codului specific QR care va fi citit de pe smartphone
  • d) Biletul de intrare sub forma cartelei de club încărcate, așa numita Cartelă de sezon, pe care Beneficiarul are obligația să o restituie fără amânare după meci Achizitorului conform instrucțiunilor lucrătorului AV, deoarece utilizarea acesteia este repetabilă pentru o anumită perioadă de timp și este valabil că Beneficiarul prin cumpărarea unui astfel de Bilet de intrare a achiziționat exclusiv o intrare la un Eveniment în ziua concretă.
 1. AV are obligația să predea Beneficiarului Biletul de intrare înainte de începerea Evenimentului organizat de Organizator, iar Beneficiarul are obligația să AV predă Beneficiarului Biletul de intrare prin poștă, email, curier sau personal (și aceasta în punctul de vânzare al AV sau la locul Evenimentului, conform posibilităților și deciziei AV). Beneficiarul nu are dreptul la alegerea modalității și formei de executare și predare a Biletului de intrare. Aceasta este stabilită de către Organizator și AV.
 2. AV nu răspunde pentru:
  • a) furnizarea întârziată a Biletelor de intrare comandate cauzată de poștă, serviciul de poștă rapidă sau oricare altă entitate care asigură transportul Biletelor de intrare, cu condiția ca AV să le trimită în timp util;
  • b) furnizarea întârziată a Biletelor de intrare comandate cauzată de Beneficiarul Biletului de intrare care nu respectă condițiile de livrare ale poștei, resp. care nu și-a ridicat Biletele de intrare la timp;
  • c) nefurnizarea Biletelor de intrare cauzată de indicarea incompletă, neactuală sau greșită a adresei sau adresei de email de către Beneficiarul biletului de intrare;
  • d) nefurnizarea Biletelor de intrare din cauza nepreluării acestora la sediul AV, resp. la locul evenimentului, dacă Beneficiarul a fost atenționat în timp util prin email, telefonic sau printr-o altă formă cu privire la locul și ora predării;
  • e) neutilizarea Biletelor de intrare la Eveniment sau
 3. Achizitorul se angajează să livreze Biletele de intrare pentru diferite numere de Beneficiari după cum urmează:
  • a) În cazul comandării 1 Bilet de intrare individual – amplasarea Biletului de intrare exact conform categoriei alese (nu al sectorului) pe harta din pagina web AV la efectuarea comenzii Biletului de intrare sau a Excursiei,
  • b) În cazul comandării a 2 Bilete de intrare – amplasarea Biletelor de intrare în perechi unul lângă altul (prin aceasta se înțelege în conformitate cu stadionul respectiv și amplasarea în perechi unul deasupra celuilalt, în pereche în cruce sau pe locul „ob”) exact conform categoriei alese (nu al sectorului) pe harta din pagina web AV la efectuarea comenzii Biletului de intrare sau a Excursiei,
  • c) În cazul comandării a 3 Bilete de intrare sau a unui număr mai mare impar de Bilete de intrare – amplasarea în perechi sau perechi separate unul lângă celălalt (eventual în pereche unul deasupra celuilalt, în pereche în cruce sau pe locul „ob”) + 1 un Bilet de intrare single (conform posibilității și disponibilității așa cum este menționat la litera d) cât mai aproape de perechea inițială) exact conform categoriei alese (nu al sectorului) pe harta din pagina web AV la efectuarea comenzii Biletului de intrare sau a Excursiei,
  • d) În cazul comandării a 4 Bilete de intrare sau a unui număr mai mare par de Bilete de intrare – amplasarea în perechi separate, din care fiecare pereche este una lângă cealaltă (prin aceasta se înțelege în conformitate cu stadionul respectiv și amplasarea unuia deasupra celuilalt, în cruce sau pe locul „ob”). Perechile conform posibilităților și disponibilității vor fi cât mai aproape una lângă cealaltă, exact conform categoriei alese (nu al sectorului) pe harta din pagina web AV la efectuarea comenzii Biletului de intrare sau a Excursiei,
  • e) În cazul unei solicitări explicite privind așezarea în grup este necesar să se  notifice cererea la AV, pentru a verifica disponibilitatea așezării în grup și determinarea suprataxei pentru o astfel de comandă (de exemplu trei unul lângă celălalt sau patru unul lângă celălalt, luând în considerare specificul la punctele a) până la d)),

– vizualizare demonstrativă a așezării în perechi:

1) unul lângă celălalt

2) locul ob

3) unul deasupra celuilait

4) în cruce

 1. Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica categoria de Bilete de intrare comandate, cu rambursarea automată a suplimentului de preț pentru reducerea categoriei. Achizitorul nu este Organizatorul Evenimentului și nu își asumă nicio responsabilitate pentru desfășurarea și organizarea

Achizitorul nu este Organizatorul Evenimentului și nu este în niciun fel responsabil pentru modificarea datei, desfășurarea sau organizarea Evenimentului. Beneficiarul Biletelor de intrare este conștient că după cumpărarea Biletelor de intrare poate interveni modificarea datei, anularea acesteia sau a organizării Evenimentului pentru care și-a cumpărat Biletul de intrare. Achizitorul va anunța Beneficiarul cu privire la modificarea datei, anularea acesteia sau organizarea Evenimentului prin intermediul emailului sau a paginii web sau prin intermediul altei forme corespunzătoare în cel târziu 7 zile calendaristice înainte de desfășurarea Evenimentului.

 1. În cazul în care Biletul de intrare este emis sub forma „Abonamentului de sezon“, cardului de club conform punctului 1 d) de mai sus, Beneficiarul are obligația să restituie Biletul de intrare nedeteriorat imediat după terminarea Evenimentului delegatului AV. Dacă Beneficiarul nu restituie Abonamentul AV, are obligația să plătească AV o amendă contractuală în valoare de 200 % din prețul Biletului de intrare, care corespunde costurilor de emitere a unui Abonament de sezon și costurilor conexe ale
 2. În cazul achiziționării Biletelor de intrare, inclusiv a unor tipuri individuale de Bilete de intrare electronice, nu este posibilă rezilierea contractului cu Achizitorul și solicitarea restituirii prețului Biletului de intrare, deoarece în conformitate cu § 7 alin. 6 lit. k) din Legea nr. 102/2014 Col.L. privind protecția consumatorului la vânzarea mărfurilor sau furnizarea serviciilor în baza contractului încheiat la distanță sau al contractului încheiat în afara spațiilor de funcționare ale vânzătorului în  varianta valabilă, consumatorul nu poate rezilia contractul  al cărui obiect este prestarea serviciilor de agrement și conform căruia vânzătorul se angajează să presteze aceste serviciile la ora convenită sau în termenul convenit, iar contractul de cumpărare al Biletului de intrare la eveniment reprezintă contractul în baza căruia vânzătorul, deci Achizitorul, se angajează să ofere Beneficiarului Bilete de intrare pentru serviciul de agrement, deci Eveniment, la ora convenită, resp. perioada de desfășurare a Evenimentului.

IV.          Drepturile și obligațiile Beneficiarului

 1. Din drepturile Beneficiarului fac parte în primul rând:
 • a) dreptul la prestarea corespunzătoare a serviciilor turistice convenite contractual și plătite,
 • b) dreptul de a solicita informații de la AV privind serviciile turistice convenite contractual  și plătite,
 • c) de a rezilia Contractul în conformitate cu articolul 8 ale prezentelor Condiții comerciale generale înainte de începerea efectuării serviciilor în condițiile achitării taxei de anulare calculate, deci a plății compensatorii egale cu prețul Excursiei,
 • d) dreptul la reclamarea deficiențelor și în același timp la soluționarea corespunzătoare a reclamației în conformitate cu articolul 7 din prezentele Condiții comerciale generale,
 • e) dreptul la protecția datelor cu caracter personal pe care Beneficiarul le menționează în Contract și în celelalte acte predate AV față de persoanele neautorizate; toate procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal le analizăm pe parcurs și asigurăm conformitatea acestora cu Regulamentul GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor personale) (în continuare doar „GDPR”) care este obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și cu Legea 18/2018 Col. L. privind protecția datelor cu caracter personal și despre modificarea și completarea unor legi,
 • f) dreptul de a anunța în scris AV înainte de începerea Excursiei că în locul lui  va participa o altă persoană menționată în Acest drept însă poate fi utilizat de către Beneficiar doar în termenul de 5 zile lucrătoare înainte de începerea Excursiei și doar în condiția în care acest lucru este permis de furnizorul serviciului, care  este partea terță (Organizatorul Evenimentului,operatorul de transport aerian și similare). După expirarea acestei perioade, acest drept încetează să mai existe. Notificarea trebuie să cuprindă declarația scrisă semnată olograf al noului Beneficiar, că este de acord cu Contractul încheiat, cu prezentele Condiții comerciale generale și că îndeplinește toate condițiile convenite de participare la Excursie. Din data expedierii notificării, persoana menționată în aceasta devine Beneficiar care intră în drepturile și obligațiile beneficiarului inițial, iar beneficiarul inițial și noul beneficiar în comun și indivizibil răspund pentru plata prețului Excursiei și achitarea costurilor care se constituie AV în legătură cu această modificare. Noul beneficiar nu are  dreptul la  luarea în considerare a promoțiilor, reducerilor și asigurării, care au fost legate exclusiv de persoana inițială sau de condițiile promoțiilor speciale (reduceri de fidelitate, early booking și similare.) AV are dreptul la achitarea costurilor de orice fel care îi apar în legătură cu modificarea Beneficiarului, mai ales costurile pentru schimbarea biletului de avion.
 1. Din obligațiile Beneficiarului fac parte în primul rând:
 • a) să acorde AV colaborarea necesară pentru asigurarea și furnizarea corespunzătoare a serviciilor, incluzând în special indicarea adevărată și completă a datelor solicitate în Contract, inclusiv a modificărilor de orice fel a acestor date și să prezinte alte acte necesare conform solicitării AV,
 • b) să plătească prețul Excursiei în conformitate cu articolul 2 din prezentele Condiții comerciale generale și la somația AV să dovedească plata prin intermediul unui document,
 • c) fără amânare inutilă și în termenul stabilit de AV să comunice AV poziția sa față de eventualele modificări ale condițiilor și conținutului serviciilor convenite,
 • d) să preia de la AV documentele necesare pentru utilizarea serviciilor (de exemplu Biletele de intrare la Eveniment) și să le verifice corespunzător înainte de începerea Excursiei,
 • e) să asigure pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani însoțirea și supravegherea Beneficiarului matur pe parcursul Excursiei, să asigure însoțirea și supravegherea persoanelor a căror stare de sănătate necesită acest lucru,
 • f) să urmeze instrucțiunile AV, delegatului sau al reprezentantului AV desemnat și să respecte programul convenit al Excursiei,
 • g) să se asigure cu privire la aplicarea în timp util și adecvată a eventualelor pretenții față de furnizorii serviciilor conform articolului 6 din prezentele Condiții comerciale generale,
 • h) să acționeze în așa fel, încât să evite deteriorarea sănătății sau a bunurilor în detrimentul altor Beneficiari ai Excursiei, furnizorilor de servicii sau AV,
 • i) să se abțină de la orice acțiune și comportament care ar putea amenința, deteriora sau limita pe ceilalți Beneficiari ai Excursiei,
 • j) să compenseze eventualul prejudiciu, pe care l-a cauzat în mijlocul de  transport,și spațiul de cazare sau în alt spațiu, unde a utilizat serviciile conform Contractului,
 • k) să achite toate costurile și prejudiciile constituite în legătură cu excluderea lui de la participarea la Excursie în cazul în care prin comportamentul său a pus în pericol sau a deranjat derularea sau programul Excursiei, sau într-un mod grav a încălcat prevederile juridice, a deteriorat bunurile altcuiva și drepturile celorlalți Beneficiari ai Excursiei, furnizori de servicii sau AV,
 • l) să sosească în termenul stabilit la locul stabilit, pregătit să utilizeze gama convenită de servicii; în cazul întârzierii Beneficiarului din vina proprie cu prezentarea la serviciile convenite, Beneficiarul are obligația să vină pe cheltuiala și responsabilitatea proprie la locul care corespunde cu diagrama de timp a serviciilor convenite conform programului Excursiei,
 • m) să aibă la el toate documentele valabile necesare pentru intrarea în țara vizitată, în special documentul de călătorie, viza și fișa de vaccinare (dacă sunt solicitate), documentul privind asigurarea de sănătate, dacă Beneficiarul este asigurat; aceste documente Beneficiarul trebuie să le procure singur. În cazul în care Beneficiarul nu participă la Eveniment, resp. Excursie din oricare motiv menționat la această literă, AV va solicita față de Beneficiar taxa de anulare în valoare de 100 % din prețul Excursiei,
 • n) să îndeplinească condițiile speciale de intrare în țară, de ședere în aceasta, intrare la Beneficiarul are obligația să-și asigure pe cheltuiala și răspunderea proprie în special vizele, asigurarea (dacă nu a fost asigurată de AV), vaccinarea și alte condiții necesare pentru intrarea în țara vizitată. În acest caz AV nu este obligată să atragă atenția Beneficiarului asupra condițiilor menționate. În cazul în care Beneficiarul nu participă la Eveniment, resp. Excursie din oricare motiv menționat la această literă, AV  va solicita față de Beneficiar taxa de anulare în valoare de 100 % din prețul Excursiei,
 • o) să respecte pe tot parcursul Excursiei normele juridice vamale, de pașaport, de transport, de securitate, sanitare, igienice și altele ale statelor în care călătorește și instrucțiunile delegatului AV,
 • p) în cazul anulării Excursiei din Partea Beneficiarului este necesar ca Beneficiarul să achite 100 % din suma Excursiei înainte de recunoașterea anulării
 1. Din obligațiile Beneficiarului – persoană juridică și al Beneficiarului care comandă Excursia pentru mai multe persoane, mai fac parte:
 • a) să delege un reprezentant autorizat cu care AV va comunica și care îi va familiariza pe participanții săi cu aceste Condiții comerciale generale,
 • b) să asigure ca toți participanții să își îndeplinească condițiile de bază conform punctului anterior 2, care necesită colaborarea lor personală și purtătorul cărora poate fi doar participantul individual,
 • c) să predea AV lista nominală a participanților conform unui termen stabilit în prealabil și cu toate formalitățile necesare, la copii sub 18 ani se va menționa data de naștere completă și se vor menționa persoanele responsabile cu supravegherea și însoțirea,
 • d) În cazurile în care oricare dintre participanții la Excursia comandată de Beneficiar – persoană juridică limitează din oricare motiv pe parcursul duratei Excursiei prin comportamentul său neadecvat sau prin acționarea împotriva regulilor convenite ale AV în calitate de organizator al excursiei, împotriva reprezentanților acesteia, partenerilor contractuali sau împotriva altor beneficiari ai excursiei (comportament grosolan,bădăran sau gălăgios, consum excesiv de alcool, substanțe stupefiante și similare), încalcă instrucțiunile AV, perturbă desfășurarea armonioasă a planului temporal al excursiei sau deteriorează bunurile străine, astfel de comportament este considerat ca și încălcare gravă a condițiilor Contractului și în același timp prejudicierea celorlalți beneficiari ai Excursiei și reprezentantul AV este autorizat să deducă față de el consecințele care constau în neacordarea altor servicii pe parcursul excursiei sau expulzarea din mijlocul de transport, eventual din întreaga Excursie. În cazul excluderii unui Beneficiar al Excursiei comandate de Beneficiar, care este persoană juridică, din Excursie, AV este autorizată să rezilieze unilateral Contractul fără compensație sau fără orice pretenție la despăgubirea participantului exclus al Beneficiarului pentru serviciile neutilizate în volumul în care serviciile nu au fost utilizate de către participant pe motivul menționat.
 • e) În cazul în care Beneficiarul (sau coparticipanții la Excursie) se vor prezenta la locul stabilit pregătiți să utilizeze volumul convenit al serviciilor în stare necorespunzătoare (alcool, droguri, alte substanțe care creează dependența), nu le va fi permis accesul în autocar/avion și aceasta fără dreptul la restituirea banilor,
 • f) Beneficiarul Excursiei/Biletelor de intrare pentru mai mulți participanți este responsabil pentru achitarea 100% din suma facturată și aceasta și pentru părțile care revin celorlalți participanți la

V.        Drepturile și obligațiile AV

 1. AV are obligația:
  • a) să aibă încheiat contractul de asigurare privind asigurarea excursiei în cazul falimentului acesteia,
  • b) înainte de încheierea Contractului să informeze Beneficiarul cu privire la faptele care îi sunt cunoscute și care afectează decizia părții interesate de a cumpăra Excursia,
  • c) dacă nu au fost acordate direct în momentul încheierii Contractului, cel târziu 7 zile înainte de începerea Excursiei să acorde Beneficiarului în scris alte informații detaliate privind toate realitățile care sunt importante pentru Beneficiar și care îi sunt cunoscute și aceasta prin trimiterea lor la adresa electronică sau poștală a Beneficiarului menționată în Contract sau printr-o altă modalitate convenită cu AV; aceste informații detaliate sunt furnizate doar unui singur Beneficiar,
 2. AV nu este obligată să restituie prețul Excursiei dacă Beneficiarul nu a participat la Excursie din motivele pentru care nu răspunde AV, de în urma datelor greșit menționate în Contract, dacă nu a venit la timp la locul de plecare a avioanelor sau a fost întors din zona vamală pentru nerespectarea prevederilor privind pașapoartele, vămile, valuta și similare,
 3. AV nu este obligată să furnizeze Beneficiarului derulări și servicii pe parcursul Excursiei peste cadrul serviciilor Excursiei convenite anterior, validate în scris și plătite
 4. AV are obligația să predea Beneficiarului împreună cu Contractul actele referitoare la asigurarea insolvenței AV, precum și ale asigurării complexe a Beneficiarului (aceasta doar în cazul în care a fost încheiată prin intermediul AV)

 

VI.      Modificările serviciilor convenite

 1. Dacă AV  este  obligată  să  modifice  înainte  de  începerea  Excursiei  o condiție  esențială a Contractului, va propune Beneficiarului modificarea Contractului. Nu se consideră modificare a Contractului, pentru care este nevoie de acceptul Beneficiarului conform acestui punct, procedeul conform articolului II, conform căruia AV are dreptul să modifice unilateral prețul Contractului din motivele menționate Dacă modificarea propusă a Contractului duce și la modificarea prețului excursiei din alte motive decât cele menționate în articolul II, în propunere trebuie menționat și prețul nou. Cu excepția menționată la punctul 2 al prezentului articol, Beneficiarul are dreptul să se decidă dacă este de acord cu modificarea, sau dacă reziliază Contractul fără achitarea taxelor de anulare. Decizia sa trebuie să o anunțe în scris AV în termenul stabilit de AV în propunerea de modificare. În cazul în care Beneficiarul nu va trimite AV în termenul respectiv rezilierea scrisă a contractului, înseamnă că este de acord cu modificările.
 2. În cazul în care înainte de începerea Excursiei sau oricând după începerea Excursiei are loc modificarea unei condiții esențiale a Contractului din partea AV fără vina acesteia, în special în afară de altele, dacă Organizatorul schimbă data desfășurării Evenimentului, anulează Evenimentul, transportatorul aviatic schimbă data zborului, AV nu are obligația să restituie Beneficiarului costurile deja cheltuite pentru transport, cazare, asigurare și alte  Într-un astfel de caz Părțile contractante au obligația să negocieze de comun acord și astfel să reducă la minim apariția altor costuri necesare cu bună credință.
 3. Dacă după  începerea Excursiei AV  nu  va  reuși să  furnizeze Beneficiarului serviciile sau    o parte substanțială a acestora corespunzător și în timp util sau va constata, că nu va putea să i le furnizeze și dacă este obligată de contract, are obligația să ia fără întârziere astfel de măsuri, încât Excursia să poată
 4. AV este autorizată să efectueze modificări operative ale programului și ale furnizării  serviciilor pe parcursul excursiei, dacă nu este posibil să se asigurare din cauza motivelor extraordinare programul și serviciile convenite inițial. În aceste cazuri AV are obligația:
  • a) să asigure programul și serviciile înlocuitoare în volumul și calitatea cât mai comparabile și corespunzătoare cu caracterul serviciilor inițiale, iar în cazul asigurării serviciilor la un nivel aproximativ minim de comparabilitate toate celelalte pretenții ale Beneficiarului sunt excluse, sau
  • b) să restituie Beneficiarului prețul plătit pentru serviciile nefurnizate, resp. serviciile necompensate prin derulare înlocuitoare (AV nu are obligația să compenseze alte costuri care s-au constituit Beneficiarului în legătură cu Excursia sau Evenimentul, în special costurile de transport și costurile de cazare în cazul anulării sau modificării Evenimentului), sau
  • c) să ofere Beneficiarului reducere din prețul achitat al serviciilor care au fost incluse în prețul Excursiei și nu au fost furnizate în volum integral sau pentru care nu a fost furnizată derularea
 5. Achizitorul nu este responsabil pentru modificarea datei Beneficiarul este conștient că după încheierea Contractului poate avea loc modificarea datei sau a organizării Excursiei în baza deciziei Organizatorului Evenimentului sau a operatorului de transporta aerian. În acest caz AV va decide asupra procedurii ulterioare și va informa Beneficiarul în cel târziu 10 zile lucrătoare de când l-a anunțat pe Beneficiar cu privire la modificarea datei Excursiei. Beneficiarul nu are dreptul la restituirea banilor în cazul modificării datei Excursiei care nu a fost cauzată de AV.
 1. În cazul în care are loc supraaglomerarea capacităților de cazare (overbooking) a unității de cazare, AV are obligația să asigure pentru Beneficiar cazare alternativă de categorie cel puțin egală sau mai mare și în zonă asemănătoare. Cazarea alternativă poate fi acordată și pentru  o parte a șederii.
 2. În cazul în care are loc supraaglomerarea capacității de transport (overbooking) al operatorului de transport aerian pentru zborul menționat în Contract, AV are obligația să depună efort rezonabil pentru a asigura transportul alternativ pentru Beneficiar, însă AV nu garantează disponibilitatea zborurilor adecvate la locul desfășurării
 3. AV are dreptul la compensarea mijloacelor financiare pentru serviciile acordate peste cadrul serviciilor convenite în Contract cu Beneficiarul, care au fost acordate și cu acordul concludent al Beneficiarului pe parcursul
 4. AV își rezervă dreptul să anuleze imediat și oricând Excursia în urma evenimentelor care nu pot fi evitate nici prin depunerea unui efort maxim sau în urma împrejurărilor neobișnuite și imprevizibile (vis major) și care împiedică sau în mod esențial limitează realizarea sau finalizarea Excursiei, securitatea Beneficiarului și
 5. AV își rezervă dreptul de a modifica programul material și temporal din cauza intervenirii forței majore, din cauza deciziei organelor de stat, sau din cauza evenimentelor extraordinare care nu au putut fi evitate nici prin depunerea efortului

VII.         Procedura de reclamație și răspunderea pentru daune

 1. În cazul în care volumul sau calitatea serviciilor furnizate sunt în mod obiectiv la un nivel mai scăzut decât cel convenit inițial, Beneficiarul are dreptul la înlăturarea serviciului prestat defectuos și dreptul la reclamație.
 2. Beneficiarul este obligat să prevină apariția daunelor și în acest scop să aplice fără amânare dreptul la înlăturarea serviciului furnizat eronat cel puțin verbal și aceasta direct la fața locului la furnizorul serviciului sau la Delegat sau la alt reprezentant desemnat al AV astfel, încât AV să poată efectua remedierea pe parcursul Excursiei dacă natura serviciului permite acest Beneficiarul este obligat să acorde AV o cooperare maximă pentru a elimina deficiențele cât mai eficient posibil și pentru a preveni apariția oricăror daune sau pentru a reduce volumul acestora. Beneficiarul nu are dreptul la reducere nici la restituirea prețului dacă nu a atras atenția asupra erorii serviciului acordat, care a putut fi eliminată pe parcursul Excursiei la delegat, resp. la subfurnizorul serviciului.
 3. Despre aplicarea dreptului la eliminarea serviciului furnizat eronat trebuie făcută o înregistrare scrisă în colaborare cu reprezentantul AV. Beneficiarul prezintă înregistrarea scrisă în cazul aplicării dreptului la reclamație.
 4. Beneficiarul trebuie să aplice fără amânare pretențiile sale la reclamație direct la fața locului la furnizorul serviciului sau la Delegat, sau la alt reprezentant desemnat al AV astfel, încât AV să poată efectua remedierea pe parcursul Excursiei dacă natura serviciului permite acest lucru, dar nu mai târziu de 3 luni de la încheierea excursiei sau în cazul în care excursia nu a avut loc, din data în care excursia trebuia să se termine conform Contractului, în caz contrar dreptul la reclamație expiră. La aplicarea scrisă a drepturilor sale, Beneficiarul va atașa înregistrarea scrisă menționată la punctul 3 al prezentului
 5. La toate reclamațiile depuse în conformitate cu prezentele Condiții comerciale generale AV este obligată să răspundă, după anchetă, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea reclamației
 6. AV este absolvită de răspundere pentru daunele cauzate de încălcarea obligațiilor sale în furnizarea serviciilor sau retragerea din Contract, în cazul în care dauna nu a fost cauzată de aceasta sau de partenerii săi contractuali și dauna a fost cauzată de Beneficiar sau persoana terță care nu are legătură cu furnizarea serviciilor sau cu evenimentul care nu a putut fi evitat nici prin depunerea tuturor eforturilor, sau în urma circumstanțelor neobișnuite și
 7. AV nu este responsabilă pentru nivelul serviciilor pe care Beneficiarul și le comandă la persoanele terțe și nici pentru nivelul locului de desfășurare al Evenimentului (pentru aceasta este responsabil Organizatorul). Valoarea compensării daunei, precum și toate celelalte drepturi legate de transportul aerian, care fac parte din serviciile furnizate (pierderea, deteriorarea, furnizarea întârziată a bagajelor, întârzierea avionului, modificarea datei zborului și similare) sunt reglementate de prevederile corespunzătoare aplicabile transportului
 8. AV nu este responsabilă pentru pierderea, livrarea întârziată, deteriorarea sau distrugerea bagajelor și Beneficiarul are obligația să aplice compensarea daunei (despăgubirea) la operatorul adecvat al respectivului tip de transport în conformitate cu reglementările corespunzătoare. Beneficiarul are obligația să anunțe eventuala pierdere a bagajului sau deteriorarea bagajului la secția de reclamații a aeroportului din hala de tranzit unde se semnează protocolul I. R., care este necesar pentru aplicarea dreptului Beneficiarului la despăgubire, în caz contrar dreptul Beneficiarului la compensarea dauna cauzate expiră și  față de persoana terță.
 9. Fiecare Beneficiar este responsabil personal pentru respectarea prevederilor legate de pașapoarte, vamale, valutare, de tranzit, sanitare, de transport și alte prevederi ale Republicii Slovace, precum și a prevederilor, legilor și obiceiurilor țării în care călătorește, resp. pe care  o tranzitează. AV nu este răspunzătoare pentru eventualele probleme apărute în urma neacordării vizei sau a altor acțiuni eronate sau neglijente ale

VIII.     Retragerea din contract, anularea excursiei

 1. AV se poate retrage din contract înainte de începerea Excursiei doar din cauza anulării Excursiei sau datorită încălcării de către Beneficiar a obligațiilor convenite
 2. AV are dreptul de a anula Excursia în orice moment, chiar fără a da un motiv AV va anula Excursia mai ales dacă nu a fost atins numărul minim de participanți (rezerva numărului minim de participanți). Numărul minim de participanți este determinat individual pentru fiecare excursie în Contract și/sau în oferta scrisă a Excursiei și/sau pe portalul web al AV, unde este oferită Excursia. În cazul unui număr mai mic de participanți înregistrați AV are dreptul să anuleze Excursia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice înainte de începerea Excursiei și este obligată să trimită Beneficiarului notificare despre acest fapt cel târziu cu 5 zile calendaristice înainte de începerea Excursiei sau începerea efectuării serviciilor.
 3. AV va anula Excursia și atunci când efectuarea ei este îngreunată sau imposibilă în urma evenimentelor extraordinare imprevizibile (de ex. război, atac terorist, revoltă, cutremur, alte catastrofe naturale, răspândirea unei boli contagioase, decizia autorităților de stat și similare, resp. dacă ar fi puse altfel în pericol securitatea, sănătatea sau viața beneficiarilor) care nu au putut fi presupuse la încheierea Contractului și care nu au putut fi Într-un astfel de caz Beneficiarul are dreptul la rambursarea acelei părți din preț care nu servește la achitarea costurilor plătite prealabil, cum este de exemplu transportul aerian, rezervarea cazării sau Biletul de intrare la Eveniment.
 4. În cazul în care AV anulează Excursia în termenul mai lung de 19 zile înainte de data începerii acestuia, Beneficiarul nu are niciun drept la
 5. Beneficiarul are dreptul să se retragă din Contract în orice moment înainte de începerea serviciilor:
  • a) fără menționarea motivului și după achitarea compensației, sau
  • b) din cauza unei încălcării grave a obligațiilor AV care rezultă din Contract
  • c) în cazul în care nu se încheie un  nou contract privind Excursia conform VI. alin. 1 din prezentele Condiții comerciale generale,
 6. Notificarea privind retragerea din Contract va fi trimisă recomandat de către Beneficiar la adresa sediului social al AV sau va fi transmisă într-un alt mod Efectele  retragerii intră în vigoare de la data primirii notificării scrise. Retragerea din Contract nu are influență asupra prevederii privind amenda contractuală (în continuare și ca taxa de anulare) și aceste prevederi datorită naturii lor persistă și după încetarea Contractului prin retragere.
 1. Dacă cauza  retragerii   Beneficiarului   din   Contract   este   încălcarea   gravă   demonstrată a obligațiilor AV, atunci  AV are obligația în  cel târziu 60 de zile să restituie Beneficiarului  suma integrală pe care a primit-o de la el pentru achitarea prețului Contractului  conform anulării Contractului iar beneficiarul nu are obligația să plătească AV amenda contractuală (taxe de anulare).
 2. Dacă cauza  retragerii  Beneficiarului  din  Contract  nu  este  încălcarea  gravă  demonstrată  a obligațiilor AV care sunt stipulate de Contract sau de lege sau dacă AV se retrage din contract din cauza încălcării obligațiilor de către Beneficiar, Beneficiarul are obligația să plătească AV amenda contractuală (taxa de anulare). Valoarea taxei de anulare este de 100% din prețul
 3. Valoarea taxe ide anulare este de 100% din prețul serviciilor comandate + asigurare/persoană și în cazul în care Beneficiarul nu se prezintă pentru zbor, întârzie zborul sau este exclus din Același lucru este valabil și în cazul în care Beneficiarul nu se prezintă sau nu se poate prezenta în Excursie din cauza încălcării obligațiilor sale. Dreptul la compensarea daunei, care depășește valoarea amenzii contractuale și care s-a constituit AV din cauza retragerii clientului din Contract sau a AV din Contract nu este atins de achitarea amenzii contractuale.
 4. În cazul anulării participării la Excursie a unei persoane din două persoane în camera cu 2 paturi, persoana care se retrage trebuie să achite compensarea daunei constitute în valoarea taxei suplimentare pentru o cameră cu un pat, la fel este valabil și la rezervarea cazării al  cărei preț este calculat pentru un număr de persoane În cazul anulării participării la Excursie a unei persoane resp. a mai multor persoane menționate în contract compensarea daunei se calculează în funcție de componența rămasă a persoanelor resp. serviciilor de cazare rezervate.
 5. AV are dreptul să calculeze taxa de anulare eventual dreptul său la compensarea daunei + asigurarea față de avansul plătit sau față de prețul Excursiei achitat de Beneficiar, față de dreptul Beneficiarului la restituirea oricărei părți din prețul plătit.
 6. Solicitarea Beneficiarului de a schimba data excursiei sau destinația/unitatea de cazare menționată în Contractul încheiat nu constituie un motiv pentru Beneficiar de a renunța la obligațiile din partea lui de a plăti taxa de anulare pentru anularea Excursiei rezervate, cu excepția cazului în care părțile contractante au convenit în scris

IX.  Asigurarea de insolvență

 1. AV în conformitate cu legea nr. 281/2001 L. privind excursiile, condițiile de afaceri ale agențiilor de voiaj și ale agențiilor de turism în varianta în vigoare, are obligația să încheie asigurarea contractuală obligatorie a excursiei în caz de faliment (asigurarea de insolvență). AV în calitate de asigurat are încheiat contractul privind asigurarea excursiei în caz de faliment cu casa de asigurări Union în calitate de asigurător. În baza acestui contract Beneficiarului în calitate de asigurat, la care se referă Contractul încheiat, i se constituie dreptul la indemnizația de asigurare în cazurile în care AV din cauza falimentului său:
  • a) nu va furniza Beneficiarului transport de la locul de ședere în străinătate până în Slovacia, dacă acesta este parte integrantă a excursiei,
  • b) nu va restitui Beneficiarului avansul plătit sau prețul excursiei în cazul în care excursia nu s-a realizat,
  • c) nu va restitui Beneficiarului diferența între prețul plătit al excursiei și prețul excursiei furnizate parțial în cazul în care excursia a fost furnizată parțial.
 2. Pe lângă obligațiile prevăzute în prevederile legale general valabile, Beneficiarul în calitate de asigurat este obligat în special la:
  • cel târziu în 6 luni de la data apariției evenimentului de daună să anunțe în scris această realitate asigurătorului; forma scrisă nu se solicită în cazul art. 9 1 lit. a),
  • să acorde asigurătorului colaborarea necesară în constatarea volumului și a sumei pretențiilor sale privind indemnizația de asigurare, în special să prezinte asigurătorului Contractul și alte acte relevante pentru evaluarea apariției dreptului asiguratului la indemnizația de asigurare și valoare acesteia, precum și să permită asigurătorului să efectueze investigația care este legată de aceasta;
  • să vă protejeze împotriva oricăror alte cereri de despăgubire sau a oricărui alt drept
 3. În cazul în care Clientul în calitate de asigurat încalcă obligațiile de mai sus, asigurătorul are dreptul să reducă indemnizația de asigurare în funcție de efectul acestei încălcării asupra volumului obligației asiguratorului de
 4. AV trebuie să predea Beneficiarului împreună cu Contractul un document care conține informații despre asigurarea încheiată a excursiei cu marcarea asigurătorului, condițiilor de asigurare a excursiei și modalitatea de notificare a evenimentului
 5. Varianta detaliată a Condițiilor Comerciale Generale pentru asigurarea contractuală obligatorie în caz de faliment al agenției de voiaj este disponibilă Beneficiarului la  cerere de la

X.  Prevederile finale

 1. Prezentele Condiții comerciale generale sunt valabile pentru participanții excursiilor AV și fac parte integrantă a Prezentele Condiții comerciale generale sunt valabile din data de 1.7.2018.
 2. Contractul este reglementat de prevederile corespunzătoare ale legii nr. 40/1964 Codul civil în varianta aplicabilă, legea nr. 281/2001 Col. L. privind excursiile, condițiile de afaceri ale agențiilor de voiaj și agențiilor de turism în varianta aplicabilă, legea nr. 250/2007 Col. L. privind protecția consumatorului; prevederile legii nr. 102/2014 Col. L. privind protecția consumatorului la vânzarea mărfurilor sau prestarea serviciilor în baza contractului încheiat la distanță sau a contractului încheiat în afara spațiilor de funcționare ale vânzătorului, nu se vor utiliza pentru Contractul privind excursia (§ 1 alin. 3 lit. a) din legea nr. 102/2014 Col. L.).
 3. Părțile contractante au convenit că, Contractul poate fi modificat sau reziliat doar în modalitatea stipulată pentru încheierea contractului privind excursia, deci în  forma scrisă sau  o altă formă adecvată. Se consideră forma scrisă sau o altă formă adecvată  de modificare   sau reziliere a contractului și dacă actul juridic este efectuat telegrafic, prin telex sau mijloace electronice (de ex. poșta electronică) care permite înregistrarea conținutului actului juridic și stabilirea persoanei care a efectuat actul
 4. AV este autorizată să comunice conținutul documentelor către Beneficiar telefonic, eventual prin intermediul poștei electronice și apoi să trimită documentele în conformitate cu punctul În astfel de cazuri documentul se consideră înmânat deja din momentul comunicării telefonice al conținutului acestuia către Beneficiar, resp. din momentul expedierii mesajului poștei electronice.
 5. Beneficiarul prin semnarea Contractului de cumpărare a excursiei sau a comenzii individuale înmânate confirmă:
  • că a primit și s-a familiarizat pe deplin cu catalogul de oferte și eventual cu fișa de ofertă specială AV care specifică Excursia,
  • că îi sunt cunoscute prezentele Condiții comerciale generale și este de acord cu ele,
  • că a înțeles toate realitățile și condițiile prezentate în ele și că le va îndeplini și respecta,
  • nu este conștient de nicio restricție care l-ar împiedica să participe corespunzător la Excursie și răspunde pentru timpul și pregătirea medicală necesare pentru absolvirea excursiei și pentru îndeplinirea condițiilor declarate stabilite pentru participarea la Excursia concretă.
 1. În același timp Beneficiarul confirmă și declară că s-a familiarizat cu toate realitățile cunoscute lui și legate de Excursie (în sensul celor de mai sus) a informat și pe ceilalți beneficiari ai excursiei, menționați în Contract, eventual în comanda individuală scrisă și aceștia l-au împuternicit în scris pentru înscrierea la Excursie și pentru acceptarea condițiilor
 2. Eventuala nulitate a unor prevederi ale Condițiilor comerciale generale și ale Contractului nu are influență asupra celuilalt conținut.
 3. AV își rezervă dreptul la actualizarea și schimbarea datelor și informațiilor privind serviciile, prețurile și condițiile de călătorie cuprinse în catalog sau într-o lista de oferte specială.
 4. AV nu răspunde pentru conținutul paginilor de publicitate publicate în catalog și în alte materiale pe care AV le publică sau care au fost publicate pe portalul web și au fost furnizate de terți și în același timp nu garantează pentru corectitudinea datelor menționate în prospectele persoanelor terțe ale căror editor nu este și nu poate influența conținutul
 5. Dacă definiția unei Excursii specificată în catalog este diferită de cea din contract,  întotdeauna prevalează

La Bratislava, în data de 1.7.2018